خالد حاج محمدی : منتظری مرد و با مرگ خود خانواده و بستگان و یاران و همراهان خود را در سوگواری قرار داد. این عادی ترین اتفاق در مرگ هر انسان است. اما صف عزاداران منتظری فراتر از اینها است. در پس مرگ او صفی از جریانات مختلف سیاسی از سران و رهبران جمهوری اسلامی تا بخشی از نیروها و شخصیتهائی که در اپوزیسیون نشسته اند حضور به هم رساندند و همگی به تعریف و تمجید از مجاهدتهای او و "دفاع" او از مردم و "مخالفتهایش" با سرکوب و کشتار سخن سرای کردند. در این صف از خامنه ای تا خاتمی٬ موسوی٬ کربی و همه رهبران ریز و درشت سبز تا طیف

خالد حاج محمدی : تعیین حداقل دستمزد سال ٨٩ یکی از مباحث داغ در میان کارفرمایان٬ وزارت کار٬ نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی است. جملگی تلاش میکنند توجه جامعه و در راس آن طبقه کارگر را به خود جلب کنند. توجیهات آنها برای پایین نگه داشتن حداقل دستمزدها در قالبهای قابل عرضه و فریبنده برای مهندسی افکار و تحمیق طبقه کارگر آرایش شده است. همگی برای وضع بد اقتصادی طبقه کارگر "دل میسوزانند"٬ برای سفره خالی کارگران و پایین بودن سطح کنونی دستمزدها اشک تمساح میریزند و طرفدار "افزایش" حداقل دستمزد به شرط رضایت کارفرمایان

خالد حاج محمدی: دوشنبه سوم اسفند ماه منصور اسانلو در زندان گوهردشت مورد حمله یکی از اوباشان جمهوری اسلامی قرارگرفت که با هوشیاری خود و کمک سایر زندانیان جان سالم بدر میبرد.
هویت فرد جانی سر سوزنی در این ماجرا تغییر نمیدهد که مسئول جان منصور اسالو سران جمهوری اسلامی هستند. همانهائی که برای او پرونده ساختند و دستور دستگیری و ربودن او، دستور حمله با چاقو در مقابل سندیکا به او را صادر کردند. آنهائی که کارگران شرکت واحد و هفت تپه و

خالد حاج محمدی : طرح یارانه ها که توسط دولت احمدی نژاد در دستورگذاشته شد، در تاریخ ١٩ مهر ماه به تصویب مجلس اسلامی رسید. اجرای کلیه مفاد طرح یارانه ها قرار است طی برنامه ای ٥ ساله به سرانجام برسد. کاربست عملی این طرح از فروردین ١٣٨٩ شروع خواهد شد.
اولین باز تاب تصویب طرح بالا رفتن آنی قیمت کالاهائی از جمله نان واقلامی از مواد پایه دربازارهای ایران بوده است.لازم به ذکر است که حذف سوبسیدها که امروز تحت عنوان ”هدفمند کردن یارانه ها“ در دستور دولت قرارگرفته است، پروژه قدیمی جمهوری اسلامی است که از دوران

در حاشیه شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"

یکی از شعارهای جنبش سبز در این دوره " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" است که به یکی از افتخارات بخشی از ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شده است. این شعار که در بالای بسیاری از سایتهای جریانات ناسیونالیستی رنگ آمیزی و برجسته شده است و در اهمیت آن اطلاعیه میدهند وسخن سرائی میکند، یک فاشیسم به تمام معنا را نمایندگی میکند. این شعار تعفن ناسیونالیسم شرقی ایرانی٬ ناسیونالیسم ضد عرب و گند دماغ ایرانی