کارگران نیشکر هفت تپه دوران سختی را در چند سال گذشته پشت سر گذاشتند. اعتراض در نیشکر هفت تپه و جدال دائم و علنی میان کارگران و صاحب کار و دولت یکی از داغترین میدانهای اعتراض طبقه کارگر ایران بوده است. از سال ١٣٨٣ تا کنون نصف کارگران هفت تپه به دلایل مختلف اخراج شده اند. از ٥ هزار کارگر باقیمانده نزدیک به ٤ هزار نفر کارگر فصلی هستند و اخراج و بیکارسازی هر روزه همیشه بالای سر کارگران قرار گرفته و اهرمی در دست صاحب شرکت و دولت علیه آنها بوده است.

خالد حاج محمدی: فصل تعین دستمزدها فرارسیده است٬ شورای عالی کار قرار است هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد. در این مدت بخش زیادی از پژوهژگران دولت همزمان با مجلس و شورای عالی کار تا کميته دستمزد خانه کارگر به کار "کارشناسانه" پرداخته اند تا حداقل دستمز کارگران را برآورد کنند. کل این تلاشها خارج از ارقام ضد و نقیضی که ارائه میدهند این است که مزد کارگر برای زنده ماندن چه میزان باشد. چقدر میتوان با کار کارشناسانه سر طبقه کارگر کلاه گذاشت و دلایل مردم پسند و مناسب برای توجیه بردگی مزدی حاکم پیدا کرد و چشم کل طبقه کارگر و جامعه را

خالد حاج محمدی : روز ٣٠ آبان مسئول مجتمع سیمان تهران در پیامی کوتاه به ٣٠٠ کارگر این مجتمع اعلام کرد که "امروز آخرین روزکار است٬ همه شما از فردا اخراجید". کارگران بدون هیچ اطلاع قبلی٬ بدون هیچ بحث و جدلی به راحتی و با تصمیم یک جانبه کارفرما از کار اخراج شدند. اینجا دیگر نه "امنیت ملی" به خطر افتاده و نه قوانینی زیر پا گذاشته شده است٬ لذا نه دخالت پلیس لازم است و نه لزومی به بازخواست از کارفرما. این عین قانون و دفاع از "امنیت ملی"٬ و عین "عدالت اجتماعی" در جامعه ای است که هدف اصلی تامین سود است.

خالد حاج محمدی : روزنامه جمهوری اسلامی ٣٠ آبان٬ به نقل از خامنه ای در دیدار بسیجیان در روز چهارشنبه ٢٧ آبان و سردادن شعار مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه از جانب آنها آورده است که: « نمی شود هر فردی را به مجرد یك خطا منافق نامید و همچنین نمی توان هر فردی را به دلیل اختلاف نظر و دیدگاه ضد ولایت فقیه خواند ».
خطاب خامنه ای صفوف نیروهای جناح حاکم است که جناح سبز را ضد ولایت فقیه مینامند. خامنه ای جنبش سبزرا به عنوان بخشی از جمهوری

در ضرورت انتشار مجدد مقاله. ؛ خالد حاج محمدی: یکی از عواقب دوره اخیر و انقلاب٬ انقلاب کمونیسم بورژوایی٬ مخدوش کردن آنچه است که کمونیستها و کارگران کمونیست میگویند و میخواهند با آنچه که روشنفکران ناراضی طبقات دارا به نام کمونیسم بیان میکنند. این دوره انواع جریاناتی که به نام چپ و کمونیسم فعالیت میکنند٬ در جدال صفوف بورژوازی به عنوان جناح چپ جنبش سبز ظاهر شدند. آنان همگام با کل میدیای راست٬ طبقه کارگر و انقلابیون این طبقه را فراخواندند تا به نام انقلاب در تحرکات اخیر زیر پرچم سبز بروند. تلاش کردند منافع بخشهای مختلف بورژوازی را به