دانشگاه پادگان نیست!  اول مهر فرا میرسد و میلیونها دانش آموز و دانشجو خود را برای دوره جدید تحصیلات و همزمان برای دور جدید از مقابله و جدال در مراکز تحصیلی آماده میکنند. دانشگاهها همیشه مرکز کشمکش نسل جوان معترض و آزادیخواه با جمهوری اسلامی در دفاع از آزادیهای سیاسی٬ علیه اختناق٬ سرکوب٬ تحقیر و فضای پلیسی و اخراج و دستگیری بوده است. دانشجویان و نسل جوان در سه دهه گذاشته دورانهای مختلفی را پشت سر گذاشته و خونین ترین جدال دولت ایران با هر نوع آزادیخواهی و فضای باز سیاسی را تجربه کرده اند. در این سه دهه به کرات

نامه سرگشاده به بهرام رحمانی در دفاع از حرمت شخصی و سیاسی فرخنده آشنا
بهرام رحمانی گرامی! نامه اعتراضی شما به رادیو ندا با تیتر "درباره حملات فرخنده آشنا به کارزار تریبونال" را خواندم. نامه ات ظاهرا اعتراض به گردانندگان رادیو برای مصاحبه "یک جانبه" با فرخنده آشنا در مورد تریبونال لندن است. اما و در حقیقت کل مضمون آن چیزی جز یک پرونده بزرگ و پر از اتهامات سنگین٬ بدون یک کلمه استدلال و مدرک٬ علیه خانم فرخنده آشنا نیست.
برای من جای تاسف عمیق بود و هست که چرا شما، بهرام رحمانی، چنین نامه ای نوشته اید. جای تاسف به این خاطر که در تمام نامه دوپاراگرافی شما جز پرونده سازی و اعلام جرایم سنگین و شخصیت شکنی علیه فرخنده آشنا، چیزی نمی توان یافت. خواننده کمترین نشانه

جمهوری اسلامی جنگی تمام عیار علیه اتحاد و تشکل طبقه کارگر٬ علیه سندیکای کارگران شرکت واحد و هفت تپه اعلام کرده است. هدف این جنگ روشن است٬ بخش متشکل این طبقه را هدف قرار داده است٬ هر سرپناهی که کارگران ساخته اند قرار است در این جنگ بر سر کل طبقه کارگر ویران شود.
اطلاعیه سندیکای شرکت واحد به خوبی دامنه این تعرض را نشان میدهد. بر مبنای این اطلاعیه سی نفر از کارگران و فعالین این تشکل که مدتها به بهانه های پوچ اخراج شده اند٬ بعد از تلاش فراوان سرانجام ٢٣ نفر از آنها به کار بازگشتند. اما هنوز هفت نفر از اعضا هیئت مدیره و فعالین سندیکا

رادیو پرتو : جنگ تمام عیار علیه کارگران متشکل٬ این عنوان اطلاعیه ای از حزب حکمتیست است که به تازگی در سی تیرماه منتشر شده است٬ موضوع آن موج اخیر حملات گسترده جمهوری اسلامی به فعالین و تشکلهای کارگری است، سوال اول من این بود که موضوعیت این اطلاعیه از چه قرار است ؟
خالد حاج محمدی: هدف هشداری است به کل طبقه کارگر در مورد تعرض وسیعی که علیه اتحاد و تشکل این طبقه٬ علیه هر جمع و محفلی از کارگران که چتری در دفاع از زندگی و هستی شان ساخته اند است. تعرض وسیعی است و لازم است در این سطح به آن نگاه کرد و خودآگاهی این

بعد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و اعمال یک رشته تحریمها علیه ایران٬ دولت آمریکا و سپس اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی اعلام کرده اند. این تحریمها به بهانه شناخته شده "منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی" اعمال شده اند. مدعی اند ایران اتمی خطری برای بشریت و امنیت جهان است. در ادامه همین سیاست به شیوه های مختلف و از زبان مقامات دولت آمریکا تکرار میکنند که "گردن کشی ایران و تن ندادن به شرایط آنها" ممکن است باعث بکار بردن گزینه نظامی علیه این کشور شود. دور جديدى از تحريمهاى اقتصادى و فضاى جنگى دال بر احتمال حمله نظامى، بر