امروز نهمین روز از دور جدید اعتراضات و اعتصابات كارگری در هفت تپه میگذرد. كارگران هفت تپه بدنبال یك وقفه كوتاه برای پیگیری مطالبات خود وارد دوره ای دیگر از اعتصابات و اعتراضات شدند. آنها بسیار خردمندانه ابتدا در مركز كار جمع شدند، با هم مشورت كردند و در مورد چگونگی ادامه اعتراضات تصمیم گرفتند. تجمع كارگران در این مدت در مقابل فرمانداری و دادگستری شوش و با راهپیمایی در شهر شوش دنبال شده است.

كارگران یك بار دیگر مطالبات خود را بیان كردند و توسط نمایندگان و سخنرانان هفت تپه روی آنها تاكید شده است. مطالبات كارگران هفت تپه عبارتند از:

مقدمه: اكنون حدود سه ماه از شروع اعتصابات دهها هزار كارگر ڀروژه ای در بیش از صد مركز از نفت و پتروشیمی تا گاز و... میگذرد. این اعتصابات بزرگترین اعتصاب كارگری مراكز صنعتی در چهار دهه حاكمیت جمهوری اسلامی بوده است. اعتصاب كارگران ڀروژه ای علیرغم فراز و نشیبهای خود تجربه بزرگی برای كارگران این مراكز بود.

این دوره اعتصابات كارگران ڀروژه ای، علیرغم موانع و چالشهای زیادی كه كارگران اعتصابی با آن دست و ڀنجه نرم كردند، ڀیشروی و دستاوردهای قابل توجه و تجارب گرانبهایی برای كارگران این مراكز و طبقه كارگر به همراه داشت. در این نوشته به جایگاه این اعتصابات، مشكلات و موانع كارگران اعتصابی در این ڀروسه، به سیاست حاكمیت و كارفرمایان و حربه های آنها، جدال گرایشات در خلال اعتصابات این دوره، و بعلاه به چالشها و آینده آنها خواهیم ڀرداخت.

گفتگو رادیو نینا با خالد حاج محمدی

آسو سهامی: بینندگان و شنوندگان رادیو نینا؛ گرم ترین درودهای ما را پذیرا باشید. همانطور که مطلع هستید، رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست های سرکوبگرانه و تروریستی خود و با بهره گیری از اوضاع منطقه، دور جدیدی از تهدیدها، فشارها و حملات خود را چه در داخل بر علیه فعالین جنبش های کارگری و اجتماعی و چه در خارج علیه احزاب اپوزسیون ایرانی مستقر در کردستان عراق را آغاز کرده است. امروز رفیق خالد حاج محمدی از رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی) با ما هستند تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

بیش از یک هفته است، با عقب نشینی نیروهای آمریکا و متحدین اش از افغانستان، جریان آدمکش و جنایتکار طالبان افسار گسیخته شهر به شهر و روستا به روستا، بدون کمترین مقابله و مقاومتی با کشتار و جنایت و قتل در حال پیشروی در افغانستان است. نهایتا با سقوط دولت کارتونی این کشور و فرار روسای آن و با سقوط کابل، افغاستان بدست طالبان افتاد. با هر پیشروی این جریان تعداد زیادی از مردم محروم قربانی، آواره و خانه بدوش شدند. شبه نظامیان طالبان پا به هر جا گذاشته اند مهر وحشیگری و جنایت پیشگی خود را علیه مردم و بخصوص زنان با کشتار و خون بر جای گذاشته اند.

از حكمتیست میپرسند

مقدمه: حزب حکمتیست، سیاست ها و اقداماتش مورد سوال قرار میگیرد و تعدادی در این موارد اظهار نظر میکنند و یا انتقاداتی مطرح میکنند. نشریه حکمتیست در هر شماره یک یا چند مورد از این سوالها را انتخاب میکند و با توجه به مضمون و محتوا، آنها را با رهبری حزب در میان میگذارد و پاسخ های آنها را ، تحت عنوان «از حزب حکمتیست میپرسند»، منتشر میکند. در این شماره یکی از این سوالات را با خالد حاج محمدی از رهبری حزب، در میان گذاشته ایم.

*****