فضای سیاسی جامعه ایران بشدت ملتهب است. جنگ و دعوای جناحهای جمهوری اسلامی٬ صف بندیهای جدید در صفوف احزاب و نیروهای سیاسی٬ بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده و فقر و محرومیت روز افزون طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه همراه با اعتراضات هر روزه آنها و بسیاری مسائل دیگر همگی دست به دست هم داده اند. در این میدان نگرانی از آینده جامعه و تلاش برای جوابی به آن به میدان آلترناتیوها و دغدغه احزاب و جنبشهای سیاسی شکل داده است. در این زمینه سخنان داریوش همایون از مشروطه خواهان در دفاع از جناح سبز٬ روزنه خوبی  برای دیدن

(درحاشیه اجلاس سازمان ملل و شرکت احمدی نژاد)، در این مدت صف وسیعی از ژورنالیستها و تحلیل گران بورژوا٬ مدیای دستگاهی و نوکر٬ با بکارگریی امکانات وسیع ارتباط جمعی٬ فضای دنیا را حول اجلاس سازمان ملل مسموم کرده اند. دنیایی ساخته اند تا در آن چشم و گوش و فکر صدها میلیون انسان در انتظار بحث و تصمیم و نتایج اجلاس سازمان ملل باشد. تلویزیونها و خبر گزاریهای مختلف به پخش اخبار این اجلاس و تحلیل و تفسیرهای خود حول آن می پردازند و افکار عمومی را در جهتی که برایشان دیکته شده است شکل میدهند. گویا قرار است مسائل مختلفی از تلاش برای صلح و آسایش در دنیا تا راه حل بحران اقتصادی و

رفقای عزیز! امیدوارم اطلاعیه دفتر سیاسی در مورد تلاش و تعرض جمهوری اسلامی به صف آزادیخواهی را دیده باشید. دو سال است جمهوری اسلامی جنگی خونین را علیه ڪمونیستها و آزادیخواهی و در راس آن علیه هر نوع تشڪل و تحزب و علیه حزب حڪمتیست راه انداخته است. در این دو سال صفی از انقلابیون را روانه زندان ڪرده است٬ تعدادی را مجبور به ترڪ ایران ڪرده است٬ تعدادی را از دانشگاهها اخراج ڪرده است. نتیجه این اتفاقات هر چه باشد تا همینجا و به همت تلاشهای این دوره نسل ڪمونیسم در جامعه ایران و به همت تلاش همگی ما در دفاع از این

خالد حاج محمدی:  هنوز دهها نفر از دستگیر شدگان اول مه در زندانند. در این مدت اعتراضات متنوعی از جانب خانواده دستگیر شدگان٬ تعدادی از تشڪلهای ڪارگری موجود٬ مراڪز ڪارگری در بعضی شهرها و تعدادی از اتحادیه های ڪارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان و احزاب و جریانات انسان دوست در ڪشورهای مختلف صورت گرفته است. اما با تمام این اقدامات جمهوری اسلامی فعلا از جواب مشخص و آزادی آنها سرباز میزند. نمیخواهد جواب بدهد٬ میخواهد به همه اعلام ڪند ڪه از هیچ اعتراض برحقی نخواهد گذشت. میخواهد به همه ثابت ڪند ڪه قدرت سرڪوب

خالد حاج محمدی : به نظر من هم باید به این مباحث پرداخت و  بهرام و رفقاي ڪميته سازمانده هم براي پيشبرد اين سمينار دستشان درد نڪند. نکات خیلی خوبی در مجموع  بحثها بود که قابل توجه است و خود همین نکات و بحثهایی که از زوایای مختلف طرح شد٬ اهمیت  و ضرورت این بحثها و لزوم پيشبرد آن را نشان ميدهد. از زواياي مختلف ميتوان وارد اين بحث شد٬ نڪات مهمي از جانب رفقاي مختلف طرح شد ڪه در اين چند دقيقه فرصت اظهار نظر و پرداختن به آنها نيست و به همين دليل من هم چند نڪته را طرح ميڪنم. در مورد سندیکالست نکات خوبی مطرح شد در عين حال در اظهار نظر رفقا بحثي