خالد حاج محمدی: جنگ و جدال جناحهای جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدی شده است. ادامه اعتراضات خیابانی خارج از اینڪه جناح حاڪم آن را تحمل نخواهد ڪرد٬ جناح اصلاح طلب هم از آن نگران است. خاصیت مردم در خیابانها و اعتراض آنها بعد از انتخابات و زیر پرچم سبز برای این جناح٬ ابزاری در حل و فصل اختلافات در دورن جمهوری اسلامی٬ اهرم فشاری برای گرفتن بیشترین امتیازات و تحمیل مناسبترین شرایط به جناح خامنه ای احمدی نژاد بود. سوالی ڪه امروز در مقابل این جناح قرار دارد چگونگی حفظ مردم زیر ڪنترل اصلاح طلبان و همزمان مانع فرا رفتن خواست و

کمونیست: منصور  حکمت ١٨ تیر سال١٣٧٨ را نقطه عطفی در مبارزات  مردم علیه رژیم میداند. اهمیت ١٨ تیر را در چه می دانید؟ و چه تفاوت هایی میان ١٨ تیر ٧٨ با تحرڪات  و اعتراضات دوره اخیر  شهرهای ایران قائل هستید؟

خالد حاج محمدی: خصلت اصلی اعتراضات ١٨ تیر ١٣٧٨ جهت گیری آن علیه ڪلیت جمهوری اسلامی بود. نقطه آغاز اعتراضات در آن سال تعطیلی روزنامه سلام بود٬ اما سریعا ابعاد وسیع تری یافت. اعتراضات از دانشگاهها شروع می شود و فورا به خیابانها ڪشیده می شود. اصلاح طلبان

ضربه به تحزب کمونیستی آرزوی به گور رفتنی ارتجاع است؛ نزدیڪ دو سال است که اوباش جمهوری اسلامی جنگی تمام عیار و سازمانیافته  را علیه جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی براه انداخته اند. جنگی که یکسر آن سلولهای انفرادی و شکنجه گاههای اوین، دستگیری و بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین سیاسی و سر دیگر آن تلاش  برای ایجاد فضای نا امن "سیاسی" برای ممانعت از فعالیت متشکل کمونیستی است. جمهوری اسلامی که با شکنجه و دستگیری و پرونده سازی نتوانست عقب نشینی جدی را به فعالین کمونیست تحمیل کند، دست به فضا سازی، راه اندختن بحث "سیاسی" و

پرتو میپرسد؟  اخيرا به بهانه مطلب يڪي از رفقای کمیته مرکزی ، حزب اتحاد جارو جنجالي راه انداخته، مبني بر اينڪه حزب حڪمتيست فضاي اپوزيسيون را آلوده ڪرده است٬ ماجرا چيست؟ و نظر شما چیست؟

خالد حاج محمدي: اجازه بدهيد براي جواب به سئوالتان ڪمي به عقب برگردم. از ١٣ آذر ٨٦ تا ڪنون سازمان اطلاعات جمهوري اسلامي جنگي را عليه آزاديخواهي در جامعه راه انداخته است. در اين مدت طيف وسيعي از دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب را روانه زندان و شڪنجه گاههاي خود ڪرده است.

پرتو :1- به عنوان دبیر اجرایی حزب در راس جمع اجرایی دفتر سیاسی  تدارک سیاسی و اجرایی کنگره سوم را بر عهده داشتید. پروسه تدارک چگونه پیش رفت؟

خالد حاج محمدي: دفتر سياسي حزب ڪل تدارڪ سياسي و اجرايي حزب را به جمع اجرايي دفتر سياسي و رئيس دفتر سياسي سپرده بود. تدارڪ سياسي هر ڪنگره و مجمع بزرگ حزبي بخش جدي و تعين ڪننده ڪار مجمع است. براي حزبي ڪمونيستی چون حزب ما ڪه بخش بسيار جدي ستون ڪادري و فعالينش در جامعه ايران و زير يڪ حاڪميت جنايتڪار زندگي ميڪنند٬ تدارڪ ڪنگره پيچيدگي ها و حساسيت خاص خود را دارد. مهمترين بخش