۱۶ آذر امسال در دوره ای اتفاق افتاد كه جامعه تحت تاثیر اعتراضات وسیع این دوره دگرگون شده است. فضای سیاسی ایران و رابطه حاكمیت با طبقه كارگر، با نسل جوان و اقشار پایین جامعه با زنان و مردم محروم و معترض تماما عوض شده است. مبارزات آزادیخواهانه دوره گذشته و اعتراضات وسیع در هشتاد روز گذشته، یك بیداری عمومی در سطح جامعه برای حق زن و برای آزادی و برابری را رقم زد كه كل سیمای جامعه را متحول كرد و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را در دستور جامعه قرار داد.

اعتراضات دانشجویی در ۱۶ آذر و گرامیداشت روز دانشجو و مبارزات نسل جوان برای آزادی و علیه اختناق سیاسی، امسال رنگ این تحولات را بر خود داشت. ۱۶ آذر مهر جنبشی را خورد كه از مراكز كارگری تا میادین و محلات شهرها، از دانشگاه و نسل جوان دختر و پسر تا همه مراكز اداری و خدماتی با پرچم عدالت اجتماعی، آزادی زن و آزادی های وسیع سیاسی و زندگی بهتر و سرنگونی جمهوری اسلامی به میدان آمد. جنبشی كه در دل حاكمیت و صف ارتجاع ترس و نگرانی را ایجاد كرد و نوید تحولاتی انسانی به مردم آزادیخواه در ایران و منطقه و جهان بخشید. جنبشی كه در حدود سه ماه گذشته در جنگی سراسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی با پرچم آزادی زن و آزادی و رفاه عمومی سیمای جامعه را متحول كرده است. جنبشی كه علاوه بر ایران در كل خاورمیانه و جهان امید به رهایی زن و امید به تحولات انقلابی و از پایین را در قلبها كاشت.

اعتراضات وسیع توده ای در ایران وارد سومین ماه خود شده است. این اعتراضات سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف مستقیم خود قرار داده است. آزادی زن، آزادی و رفاه و عدالت و برابری بر پرچم این اعتراضات رنگ خود را بر سیمای جامعه زده است و نوید تحولی آزادیبخش در ایران و منطقه با تاثیرات عمیق جهانی داده است. عمق این تحولات و ماهیت انقلابی و آزادیخواهانه آن صف ارتجاع جهانی را به فكر انداخته است و طبقه كارگر و صف بشر متمدن را به حمایت و احترام به خود واداشته است. برای ما كمونیستها پیروزی این جنبش، و مقابله با سناریوهایی كه در مقابل آن قرار میدهند، تضمین یك تحول آزادیخواهانه و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و عبور كم دردسرتر و سالم از موانع و مشكلاتی است كه در این مسیر موجوداند و بعلاوه تضمین تقویت صف طبقه كارگر و بخش محروم جامعه، تقویت كمونیسم و تامین شرایط ضروری برای یك رهایی سوسیالیستی افقی است، كه در مقابل جامعه و صف كارگران و انقلابیون برابری طلب قرار میدهیم. نوشته حاضر پرداختن به این مهم و راه پیروزی و بررسی پیچیدگی ها، موانع و مشكلات واقعی در مقابل این تحول و جنگ و جدال جنبشهای مختلف و اصلی سیاسی در این مسیر و بعلاوه نقش و وظایفی است كه بر دوش كمونیستها می افتد.

آسو سهامی: از شروع خیزش انقلابی مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی تا اکنون در سراسر کشور صدها تن به دست نیروز های امنیتی و انتظامی کشته شده اند. هزاران نفر زخمی و چند برابرش توسط نیروهای سرکوبگر رژیم دستگر وزندانی شده اند. بنا به گزارش هرانا در این مدت ۴۴۰ نفر از مردم که ۶۱ نفر از آنها کودک هستند در سراسر کشور جان عزیزشان توسط رژیم گرفته شده است. اما طی یک هفته گذشته جمهوری اسلامی در کردستان دست به جنایاتی دیگری زد و در مهاباد، سنندج، پیرانشهر و جوانرود مردم معترض را به رگبار بست. در جوانرود و دیگر شهرهای کردستان از گاز اعصاب استفاده کرده است. جنایاتی که یاد آور جمعه خونین زاهدان، نیزار جراحی ماهشهردر آباد ۹۸ و یا لشکر کشی ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ به کردستان و با فرمان خمینی و با شعار جنگ علیه کفار در کردستان شروع شد.

پیام خالد حاج محمدی، دبیر كمیته رهبری حزب حكمتیست( خط رسمی)

مردم آزادیخواه كردستان!

جوانان آزادیخواه!

همه میدانیم جامعه ایران وارد دورانی سرنوشت ساز شده است. شهرهای ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، شهرهای كردستان از مهاباد و پیرانشهر تا بوكان، سقز، سنندج، مریوان، كامیان و بقیه شهرها همراه یك جنبش سراسری به میدان آمده اند و خواست سرنگونی جمهوری اسلامی، خواست آزادی و برابری و دفاع از انسانیت، در همه این اعتراضات و با نقش دختران و پسران جوان در صف اول آن، با صدای رسا بیان شده است.

دنیا به تماشای این صف متحد آمده است و به این همه جسارت و انسانیت عظیم شما، به این هوشیاری كه نسل جوان در ایران با پرچم آزادی زن، با پرچم آزادی و برابری و دفاع از حرمت و كرامت انسانی در همه جا متحد به میدان آمده است، در همه جا تلاشهای ارتجاعی را برای انشقاق در صفوف مردم محروم به نام شیعه، سنی، كرد، ترك، فارس، عرب، بلوچ و ... را خنثی كرده است، درود میفرستد.

مردم آزادیخواه در ایران، جمهوری اسلامی را نمیخواهند! طبقه كارگر، زنان، جوانان معلم و بازنشسته و پرستار، دانشجو و نوجوانان، اقشار محروم جامعه، به هزار زبان و علنا در مقابل حاكمت اعلام كرده اند كه این حكومت باید برود. بخش اعظم جامعه، بخشی كه رفاه و آزادی و عدالت و سعادت مردم را میخواهد در طی بیش از چهار دهه جدال و مبارزه خود برای ابتدایی ترین حقوق انسانی، از آزادی بیان و تشكل تا آزادی پوشش و تجمع، تا دستمزدی مناسب و تامین زندگی انسانی، تا خواست تحصیل و طب رایگان، حقوق كودك و رسیدگی به محیط زیست و.. به این نتیجه رسیده است كه تامین این حداقل ها در گرو رفتن این حكومت است. امروز همه جا در كوچه و خیابان، در محلات و میادین شهرها، در مراكز كارگری، در دانشگاه و صف زنان، مرگ بر جمهوری اسلامی در كنار خواست رفاه و آزادی زن تا آزادی و برابری، سر لوحه اصلی این اعتراضات به وسعت ایران است.