جوابی به رحمان حسین زاده در مورد "آزادی موصل"

رحمان حسین زاده در مصاحبه تلویزیونی خود در اوایل نوامبر ٢٠١٦، تحت عنوان ""جنگ موصل و انتقاد از موضع حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان" در دل "انتقادات" خود از موضع این دو حزب، در دفاع از حمله نظامی به موصل مسائل قابل تاملی را بیان کرده است.
ادعاهای حسین زاده در مورد دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان و مشخصا "انتقادات" او از بحثهای رفقا ریبوار احمد و سامان کردیم از جانب خود آن رفقا و همچنین رفیق محسن کریم جواب گرفته است. موضوع این مطلب اساسا پرداختن به موضع حسین زاده و حزبش است که در دل این مصاحبه به روشنی بیان شده است.
در این نوشته موضع "فعال و دخالتگرانه" مورد ادعای رحمان حسین زاده را خراش میدهیم تا مفهوم عملی آن که چیزی جز ستایش یکی از خونبارترین جنگهای دوره اخیر به نام "آزادی موصل و مردمش" نیست را نشان دهیم.

"از حکمتیست می پرسند"
حکمتیست: حزب حکمتیست اخیرا در اطلاعیه ای تحت عنوان "آزادسازی موصل یا جنایت علیه بشریت" حمله نظامی آمریکا و موئتلفین اش به موصل را جنایت عليه بشریت نام گذاشته است. این در شرایطی است که دولتهاي غربی و میدیای رسمی آنها حمله به موصل را مقابله با داعش و آزادی مردم معرفی مکنند. آمریکا و متحدین اش میگویند با گرفتن موصل موقعیت داعش تضعیف و یکی از مراکز مهم از دست آنها خارج میشود. آیا حقایقی در این مدعا نیست؟
خالد حاج محمدي: اگر موصل از دست داعش خارج شود قطعا این جریان یکی از مراکز مهم خود را از دست میدهد و حداقل در کوتاه مدت داعش در شکل کنوني آن تضعيف میشود. میگویم در شکل کنوني به این دلیل که معلوم نیست چند گروه و جریان باند سیاهی دیگر مثل داعش به نام این مذهب و آن قوم و ملت عروج خواهند کرد و به جان نه تنها مردم موصل بلکه مردم عراق و منطقه خواهند افتاد. به این اعتبار

این مطلب بر مبنای سخنرانی در جلسه گوتنبرگ به تاریخ ٢٧ اوت ٢٠١٦ تهیه شده است

رفقا و دوستان گرامی با تشکر از شرکت در این نشست. بحث امروز ما بر سر تخاصمات ایران و عربستان و جنگ نیابتی یا تلاش برای جنگ نیابتی در کردستان است. ما تا کنون در مورد مسئلۀ خاورمیانه وتخاصمات و قطب بندیهایی که شکل گرفته، موقعیتی که جریانها و احزاب معین در این منطقه دارند و جهنمی که به مردم خاورمیانه تحمیل کرده اند، که امروز دیگر ابعادش مطلقا نه از نظر سیاسی که از اول هم خاورمیانه ای نبود بلکه حتی از زاویۀ مشکلات و مصیبتهایی که برای بشریت به بار آورده است جهانی شده است، صحبت و تحلیل کرده ایم. به طور واقعی امروز هیچ پدیده ای در خاورمیانه نیست که اگر بخواهید در مورد آن صحبت کنید مجبور نباشید ابتدا به "بحران خاورمیانه" بپردازید.

مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی در مورد بیانیه اخیر حزب

کمونیست: تا کنون چندین بیانیه، هشدار و نوشته از حزب حکمتسیت و اعضا رهبری آن و از جمله شخص شما در مورد تخاصمات عربستان سعودی و ایران و مخاطرات آن برای جامعه نوشته شده است. اخیرا در پلنوم ٣٨ حزب نیز یکی از دستورات جلسه کمیته مرکزی همین مسئله بود و یک هفته بعد از پلنوم نیز در تاریخ ١٨ سپتامبر بیانیه ای از جانب حزب زیر عنوان "جامعه ما محل تصفیه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست" منتشر شده است. بیانه به این تخاصمات و عوارض آن و ویژه تر به کردستان و احتمال تبدیل آن به میدان کشمکش عربستان و ایران و همزمان جایگاه حزب دمکرات کردستان ایران در این تخاصمات پرداخته است. به عنوان اولین سوال چه ضرورتی به دادن این بیانیه اخیر و این همه تاکید بر مخاطرات و تاثیرات کشمکش عربستان و ایران و اهمیت کردستان در این جدال هست، آیا این بزرگتر کردن مسئله و ایجاد هراس نیست؟

کنگره بیست ویکم راه کارگر در ژوئیه ۲٠١۶ پایان یافته است. نگاهی به مباحثات این کنگره و اسنادی که منتشر کرده اند گواه استواری راه کارگر در مسیری است که قبل از او حزب مادر (حزب توده ایران) و جریانات تابعه پیموده اند.

سه سند منتشره از راه کارگر که نتایج کار کنگره بیست و یکم این جریان است، از "گزارش سیاسی کنگر" تا دو قطعنامه آنها تحت عناوین "ضرورت مبارزه برای تامین اجتماعی" و "وظایف ما در دوره پیش رو" همگی گواه موقعیت کنونی راه کارگر است که علاوه بر بیان بن بست کامل این جریان، بعلاوه جز اسم سوسیالیسم و دفاع از زحمتکشان و کارگر که