مصاحبه با خالد حاج محمدی در مورد قرار علیه ملی گرایی و تفرقه قومی و مذهبی

حکمتیست: حزب حکمتیست قراری را در مورد "ضرورت تشدید مبارزه علیه ملی گرایی و تفرقه قومی - مذهبی" تصویب کرده است. مضمون قرار روشن است و بر این مبنا مصاف های جدیدی در مقابل کمونیست ها و طبقه کارگر در ایران وجود دارد.
چرا چنین قراری و تاکید مجدد بر مبارزه علیه ملی گرایی و تفرقه قومی- مذهبی لازم شد؟ شما تا چد حد خطر قومی و مذهبی کردن فضای سیاسی جامعه ایران و رشد ناسیونالیسم افراطی را جدی میدانید؟ نقش جمهوری اسلامی در چنین سناریویی را چگونه ارزیابی میکنید؟
خالد حاج محمدی: ما در دوره ای هستیم که بالانس قدرت در سطح جهان به هم خورده است. دوره ای که تعادل قدرتها که باعث درجه ای از ثبات بود به هم ریخته است و با یک دوره نامتعینی روبرو هستیم. این بی ثباتی و نامتعینی بر متن بی جوابی بورژوازی نه تنها در ایران و یا خاورمیانه، بلکه در بعد جهانی و در خود غرب به معضلات سرمایه و آینده بشریت و مسائل پایه ای که در مقابل خود دارند، نوعی سردرگمی و ناروشنی و بی دورنمایی را در صفوف بورژوازی در خود کشورهای غربی ایجاد کرده است.

جنگ در حلب ادامه دارد. دولت اسد با همکاري روسيه و ايران تلاش ميکند به پيشروي خود در اين شهر ادامه دهد و حلب را تماما از دست مخالفان خود خارج کند. با تسخير حلب توسط دولت سوريه عقب نشيني جدي ديگري به نيروهاي اپوزيسيون هم پيمان آمريکا و متحدينش تحميل ميشود و نه تنها موقعيت دولت بشار اسد در سوريه تحکيم مي يابد، بلکه و بعلاوه موقعيت روسيه و ايران نيز در خاورميانه در مقابل رقبايشان بهتر ميشود.
جنگ در حلب نه جنگ داخلي ميان دولت بشار اسد و "نيروهاي اپوزيسيون" او و نه جنگي بر سر آزاد کردن آن است. جنگ در حلب مانند "عمليات آزاد سازي موصل" جنگي است بر سر موقعيت دول ارتجاع امپرياليستي و متحدين مرتجع منطقه اي آنها. اصرار روسيه، ايران، اسد و متحدينش بر "آزاد کردن" حلب و تثبيت موقعيت اسد در سوريه و نگراني عربستان و قطر و اسرائيل اين واقعيت را نشان ميدهد.
در جنگ سوريه امروز بيش از هر زماني موقعيت آمريکا و متحدين منطقه اي و محلي آنها تضعيف شده است. اعلام نگراني هاي اسرائيل، تلاشهاي عربستان و قطر و...،

جوابی به رحمان حسین زاده در مورد "آزادی موصل"

رحمان حسین زاده در مصاحبه تلویزیونی خود در اوایل نوامبر ٢٠١٦، تحت عنوان ""جنگ موصل و انتقاد از موضع حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان" در دل "انتقادات" خود از موضع این دو حزب، در دفاع از حمله نظامی به موصل مسائل قابل تاملی را بیان کرده است.
ادعاهای حسین زاده در مورد دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان و مشخصا "انتقادات" او از بحثهای رفقا ریبوار احمد و سامان کردیم از جانب خود آن رفقا و همچنین رفیق محسن کریم جواب گرفته است. موضوع این مطلب اساسا پرداختن به موضع حسین زاده و حزبش است که در دل این مصاحبه به روشنی بیان شده است.
در این نوشته موضع "فعال و دخالتگرانه" مورد ادعای رحمان حسین زاده را خراش میدهیم تا مفهوم عملی آن که چیزی جز ستایش یکی از خونبارترین جنگهای دوره اخیر به نام "آزادی موصل و مردمش" نیست را نشان دهیم.

"از حکمتیست می پرسند"
حکمتیست: حزب حکمتیست اخیرا در اطلاعیه ای تحت عنوان "آزادسازی موصل یا جنایت علیه بشریت" حمله نظامی آمریکا و موئتلفین اش به موصل را جنایت عليه بشریت نام گذاشته است. این در شرایطی است که دولتهاي غربی و میدیای رسمی آنها حمله به موصل را مقابله با داعش و آزادی مردم معرفی مکنند. آمریکا و متحدین اش میگویند با گرفتن موصل موقعیت داعش تضعیف و یکی از مراکز مهم از دست آنها خارج میشود. آیا حقایقی در این مدعا نیست؟
خالد حاج محمدي: اگر موصل از دست داعش خارج شود قطعا این جریان یکی از مراکز مهم خود را از دست میدهد و حداقل در کوتاه مدت داعش در شکل کنوني آن تضعيف میشود. میگویم در شکل کنوني به این دلیل که معلوم نیست چند گروه و جریان باند سیاهی دیگر مثل داعش به نام این مذهب و آن قوم و ملت عروج خواهند کرد و به جان نه تنها مردم موصل بلکه مردم عراق و منطقه خواهند افتاد. به این اعتبار

این مطلب بر مبنای سخنرانی در جلسه گوتنبرگ به تاریخ ٢٧ اوت ٢٠١٦ تهیه شده است

رفقا و دوستان گرامی با تشکر از شرکت در این نشست. بحث امروز ما بر سر تخاصمات ایران و عربستان و جنگ نیابتی یا تلاش برای جنگ نیابتی در کردستان است. ما تا کنون در مورد مسئلۀ خاورمیانه وتخاصمات و قطب بندیهایی که شکل گرفته، موقعیتی که جریانها و احزاب معین در این منطقه دارند و جهنمی که به مردم خاورمیانه تحمیل کرده اند، که امروز دیگر ابعادش مطلقا نه از نظر سیاسی که از اول هم خاورمیانه ای نبود بلکه حتی از زاویۀ مشکلات و مصیبتهایی که برای بشریت به بار آورده است جهانی شده است، صحبت و تحلیل کرده ایم. به طور واقعی امروز هیچ پدیده ای در خاورمیانه نیست که اگر بخواهید در مورد آن صحبت کنید مجبور نباشید ابتدا به "بحران خاورمیانه" بپردازید.