بر اساس گزارش سایت تابناك محمد خاتمی در دیدار خود با جمعی از اعضا جبهه اصلاحات از وضع موجود و قدرت مطلقه ای كه جای اصلاح طلبان حكومتی را تنگ كرده است و به قول ایشان"اصلاح طلبی" هم جرم محسوب میشود، شكوه كرده است. خاتمی به روشنی گفته كه هر روز مردم بیشتری اعلام میكنند جمهوری اسلامی را نمیخواهند و از اینكه در چنین اوضاعی جریان خودش منفعل است و جایی در بالا ندارد، اینكه بالای حاكمیت حتی حاضر به گفتگو با آنها نیست، اظهار نگرانی كرده است.

مقدمه: پیشروی های جنبش كارگری و تلاشهای قابل تقدیر و ارزشمند صفی از فعالین و رهبران رادیکال کارگری در جواب به نیازهای امروز مبارزات طبقه كارگر و تامین صفی قدرتمند در مقابل بورژوازی ایران و حكومتش، توجه همگان را به موقعیت و قدرت طبقه كارگر در ایران جلب كرد. تحولات این دوره در جامعه ایران و توازن كنونی میان حاكمین با مردم آزادیخواه، بطور برجسته ای نقش و مهر طبقه كارگر و جنبش سوسیالیستی این طبقه را برخود دارد. این حقیقت اگر در میان این طبقه كارگر و مردم برابری طلب امیدی جدی ایجاد كرده است، در میان طبقه بورژوا و دولت و هیئت حاكمه و حتی ارتجاع منطقه نیز نگرانی ای جدی بوجود آورده است. نگرانی از اینكه تحولات آتی جامعه ایران را جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر رقم بزند و نه تنها جمهوری اسلامی كه بعلاوه نفس نظام كاپیتالیستی و ادامه آن در معرض خطر قرار گیرد، طبقه کارگر و كمونیسم آن به عنوان یك جنبش سیاسی جدی در ایران به قدرت برسد و تحولی جدی در سطح منطقه با تاثیرات عمیق جهانی ایجاد كند.

پس از انتشار آلترناتیو «کنگره سراسری شوراهای مردمی» و «اصول پایه قانونی اساسی» پیشهادی حزب، سوالاتی از طرف فعالین سیاسی و کارگری در ایران بدست ما رسیده است که تلاش میکنیم در نشریه حکمتیست، «از حکمتیست میپرسند»، به این سوالات پاسخ دهیم.

حكمتیست: چرا در این دو سند روشن و با جسارت از حکومت کارگری، از لغو مالکیت خصوصی و برقراری سوسیالیسم حرف نزده اید؟ بعلاوه با این سند جایگاه حزب كمونیستی و نقش آن در گرفتن قدرت كجا قرار میگیرد؟ آیا این عقب نشینی از تز حزب كمونیستی باید قدرت را بگیرد نیست؟

امروز نهمین روز از دور جدید اعتراضات و اعتصابات كارگری در هفت تپه میگذرد. كارگران هفت تپه بدنبال یك وقفه كوتاه برای پیگیری مطالبات خود وارد دوره ای دیگر از اعتصابات و اعتراضات شدند. آنها بسیار خردمندانه ابتدا در مركز كار جمع شدند، با هم مشورت كردند و در مورد چگونگی ادامه اعتراضات تصمیم گرفتند. تجمع كارگران در این مدت در مقابل فرمانداری و دادگستری شوش و با راهپیمایی در شهر شوش دنبال شده است.

كارگران یك بار دیگر مطالبات خود را بیان كردند و توسط نمایندگان و سخنرانان هفت تپه روی آنها تاكید شده است. مطالبات كارگران هفت تپه عبارتند از:

مقدمه: اكنون حدود سه ماه از شروع اعتصابات دهها هزار كارگر ڀروژه ای در بیش از صد مركز از نفت و پتروشیمی تا گاز و... میگذرد. این اعتصابات بزرگترین اعتصاب كارگری مراكز صنعتی در چهار دهه حاكمیت جمهوری اسلامی بوده است. اعتصاب كارگران ڀروژه ای علیرغم فراز و نشیبهای خود تجربه بزرگی برای كارگران این مراكز بود.

این دوره اعتصابات كارگران ڀروژه ای، علیرغم موانع و چالشهای زیادی كه كارگران اعتصابی با آن دست و ڀنجه نرم كردند، ڀیشروی و دستاوردهای قابل توجه و تجارب گرانبهایی برای كارگران این مراكز و طبقه كارگر به همراه داشت. در این نوشته به جایگاه این اعتصابات، مشكلات و موانع كارگران اعتصابی در این ڀروسه، به سیاست حاكمیت و كارفرمایان و حربه های آنها، جدال گرایشات در خلال اعتصابات این دوره، و بعلاه به چالشها و آینده آنها خواهیم ڀرداخت.