پرتو :1- به عنوان دبیر اجرایی حزب در راس جمع اجرایی دفتر سیاسی  تدارک سیاسی و اجرایی کنگره سوم را بر عهده داشتید. پروسه تدارک چگونه پیش رفت؟

خالد حاج محمدي: دفتر سياسي حزب ڪل تدارڪ سياسي و اجرايي حزب را به جمع اجرايي دفتر سياسي و رئيس دفتر سياسي سپرده بود. تدارڪ سياسي هر ڪنگره و مجمع بزرگ حزبي بخش جدي و تعين ڪننده ڪار مجمع است. براي حزبي ڪمونيستی چون حزب ما ڪه بخش بسيار جدي ستون ڪادري و فعالينش در جامعه ايران و زير يڪ حاڪميت جنايتڪار زندگي ميڪنند٬ تدارڪ ڪنگره پيچيدگي ها و حساسيت خاص خود را دارد. مهمترين بخش

فشار بر دانشجويان دانشگاه شيراز ادامه دارد. طبق اخبار دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب تا ڪنون ٣٧ دانشجو از اين دانشگاه احضار شده اند٬ ١١ نفر بازداشت ڪه هنوز ٦ نفر در زندانند٬ ٧ نفر حڪم محروميت از تحصيل گرفته و شمشير تهديد و بازداشت و احضار شامل تعداد بسيار بيشتري ميشود. در مازندران نيز تعدادي احضار و بازداشت شده اند. دانشجويان اصفهان و بقيه شهرها نيز تا ڪنون شامل اين وضع بوده اند. جرم همه يڪي است٬ مخالفت با پادگاني شدن دانشگاه و دفاع از آزادي بيان و مطالبات انساني ديگر. 

همزمان با انتخابات مجلس و تبلیغات کر کننده رسانه های جمهوری اسلامی در اهمیت رفتن مردم پای صندوقهای رای٬ بحث آزادی سرمایه های مسدود شده ایران٬ برداشتن تحریمها و سفرهای روحانی به کشورهای اروپایی را در بوق و کرنا کرده اند. میگویند دولتهای اروپایی و سرمایه داران آنها توجه ویژه ای به ایران دارند و سرمایه گذاری و روابط حسنه اقتصادی با این کشور  برای آنها اهمیت شایانی دارد. طرفداران دولت میگویند بعد از کلید برجام دولت "اعتدال" کلید "حل مشکلات اقتصادی" را در دست گرفته است. آنها در کل این مدت هر روز آماری از سرمایه داران و شرکتهای اروپایی و... که برای بستن قرار داد به ایران رفته اند را به جامعه اعلام میکنند. در کنار این ادعاها٬ در کنار هیاهوی

انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بزودی برگزار میشود. از مدتی پیش همه مدافعان رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی در اهمیت انتخابات و شراکت مردم در آن میگویند و تلاش میکنند جامعه را تحت تاثیر بگذارند. در این میان تعدادی از ناسیونالیستهای کرد هم همراه و هم صدا با طرفداران پروپاقرص دولت روحانی در "اپوزیسیون" میگویند "فرصتی" باز شده است٬ میگویند از این فرصت باید استفاده کرد٬ تعدادی میگویند راه رسیدن به دمکراسی و "آنتخابات آزاد" استفاده از این فرصت است. امروز حتی رهبران حزب دمکرات شاخه خالد عزیزی و شخص او تشویق میکند که "کردها" بروند و کاندید شوند و در انتخابات هم شرکت کنند و فراکیسون "کردهای" مجلس را به عنوان

کردستان عراق در ٢٦ سال گذشته و از زمانی که در دل حمله امریکا به عراق به احزاب ناسیونالیست کرد، که مطیع ترین طرفداران آمریکا بودند تحویل داده شد٬ به قبله گاه احزاب ناسیونالیست کرد در منطقه تبدیل شد. رابطه کردستان عراق و دو حزب اصلی ناسیونالیست کرد (جریان بارزانی و طالبانی) با هم و با دولت مرکزی هر مسیری طی کرده باشد٬ حاکمیت این احزب بر کردستان عراق، به عنوان الگویی از به قدرت رسیدن بورژوای کرد، یا به قول خود ناسیونالیستها حاکمیت "کردها"، نگاه و تقدیس شده است. این اتفاق در دل بر متن ستمگری ملی از جانب دولتهای مرتجع منطقه٬ همراه با تبلیغات وسیع ناسیونالیستی در اهمیت حاکمیت "کردها"٬ کل ناسیونالیسم کرد را در دوره ای تقویت