کمونیست: منصور  حکمت ١٨ تیر سال١٣٧٨ را نقطه عطفی در مبارزات  مردم علیه رژیم میداند. اهمیت ١٨ تیر را در چه می دانید؟ و چه تفاوت هایی میان ١٨ تیر ٧٨ با تحرڪات  و اعتراضات دوره اخیر  شهرهای ایران قائل هستید؟

خالد حاج محمدی: خصلت اصلی اعتراضات ١٨ تیر ١٣٧٨ جهت گیری آن علیه ڪلیت جمهوری اسلامی بود. نقطه آغاز اعتراضات در آن سال تعطیلی روزنامه سلام بود٬ اما سریعا ابعاد وسیع تری یافت. اعتراضات از دانشگاهها شروع می شود و فورا به خیابانها ڪشیده می شود. اصلاح طلبان

٢٨مرداد امسال سی امین سالگرد فرمان حمله خمینی جلاد به ڪردستان٬ سالگرد یورش به دستاوردها و سنگرهای انقلاب ٥٧ مردم ایران در ڪردستان است. سی سال پیش در چنین روزهائی ضد انقلاب جمهوری اسلامی با لشگر ڪشی وسیع به ڪردستان و تحمیل جنگی خونین به مردم٬ با راه انداختن اعدامهای صحرایی از جانب خلخالی جلاد و به فرمان امام٬ تلاش ڪردند آخرین سنگرهای مقاومت مردم ایران را در هم شڪنند و اهداف عادلانه مردم در انقلاب ٥٧ را زیر خاڪ دفن ڪنند. در این راستا جمهوری اسلامی برای تحمیل خود٬ فقط در چند سال اول حاڪمیت خود٬

(در حاشیه ادعانامه دادستانی تهران علیه سندیڪای شرڪت واحد)، دادستانی تهران در ڪیفرخواست خود در مورد حوادث اخیر پس از انتخابات ڪه به تاریخ یازدهم مرداد ١٣٨٨ اعلام شد٬ علیه ڪارگران سندیڪای شرڪت واحد و منصور اسالو نیز دست به پرونده سازی زد. در این تلاش دادستانی تهران با اشاره به اعتصاب ڪارگران شرڪت واحد در چند سال قبل اتهاماتی را علیه سندیڪا و ڪارگران و شخص اسالو اعلام ڪرد مبنی بر اینڪه وابسته به آمریڪا هستند و در ماجرای اعتصاب ڪارگران از آمریڪا پول گرفته است.

خالد حاج محمدی : روز ٢٨ مرداد سی امین سالگرد فرمان حمله به مردم کردستان٬ بخش مهمی از کارگران و مردم در شهرهای کردستان به فراخوان حزب حکمتیست و بیش از ٤٠٠ نفر از کمونیستها و آزادیخواهان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در اعتراض به جمهوری اسلامی و سی سال حاکمیت پر از جنایت و سرکوب و کشتار وسیع مردم بود. اعتصاب علیه کلیت جمهوری اسلامی با سبز و سیاه آن و در دفاع از آزادی و برابری بود. در این روز کارگران شهرک صنعتی سنندج سر کار نرفتند و بدنبال آن بخش وسیعی از بازار وارد اعتصاب شد. شهر سنندج سیمای اعتصاب

فضای سیاسی جامعه ایران بشدت ملتهب است. جنگ و دعوای جناحهای جمهوری اسلامی٬ صف بندیهای جدید در صفوف احزاب و نیروهای سیاسی٬ بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده و فقر و محرومیت روز افزون طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه همراه با اعتراضات هر روزه آنها و بسیاری مسائل دیگر همگی دست به دست هم داده اند. در این میدان نگرانی از آینده جامعه و تلاش برای جوابی به آن به میدان آلترناتیوها و دغدغه احزاب و جنبشهای سیاسی شکل داده است. در این زمینه سخنان داریوش همایون از مشروطه خواهان در دفاع از جناح سبز٬ روزنه خوبی  برای دیدن