کردستان عراق در ٢٦ سال گذشته و از زمانی که در دل حمله امریکا به عراق به احزاب ناسیونالیست کرد، که مطیع ترین طرفداران آمریکا بودند تحویل داده شد٬ به قبله گاه احزاب ناسیونالیست کرد در منطقه تبدیل شد. رابطه کردستان عراق و دو حزب اصلی ناسیونالیست کرد (جریان بارزانی و طالبانی) با هم و با دولت مرکزی هر مسیری طی کرده باشد٬ حاکمیت این احزب بر کردستان عراق، به عنوان الگویی از به قدرت رسیدن بورژوای کرد، یا به قول خود ناسیونالیستها حاکمیت "کردها"، نگاه و تقدیس شده است. این اتفاق در دل بر متن ستمگری ملی از جانب دولتهای مرتجع منطقه٬ همراه با تبلیغات وسیع ناسیونالیستی در اهمیت حاکمیت "کردها"٬ کل ناسیونالیسم کرد را در دوره ای تقویت

تحولات خاورمیانه و به خاک و خون کشیده شد مردم این منطقه٬ امروز یکی از مباحث داغ در فضای سیاسی دنیا و در عین حال در میان رسانه های مختلف و دولتها و مراکز امنیتی و اطلاعاتی دولتهای دخیل است. در این تحولات دولتها و مراکزی از مردم سوریه و محنت و آوارگی آنها سخن میگویند و اشک تمساح میریزند که خود از عاملین فلاکت و خانه خرابی و ویرانی نه تنها سوریه که لیبی و عراق و ... اند. دولتهایی که برای تقسیم و تکه پاره کردن خاورمیانه بر اساس هویتهای کاذب قومی و مذهبی نقشه ریخته و هزینه کرده و انواع باند های آدم کش را باز هم به نام مدافع همان مردم مسلح و اجیر کرده اند و به جان مردم انداخته اند. میدیای رسمی و کارشناسان و متخصصین شان روزانه کرور کرور نوشته و بحث بر سر اوضاع خاورمیانه٬ بر سر ترور و کشتار و آوارگی و خانه بدوشی میلیونها انسان تولید میکنند و نمیتوان نشانی از اینکه مستقل از منافع مادی و سیاسی

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان بیست روز است در اعتراض به حکم دادگاه و زندانی کردنش دست به اعتصاب غذا زده است. ایشان یک بار دیگر در شهریور ماه در اعتراض به حکم دادگاه دست به اعتصاب غذای خشک زد که با وعده مسئولین زندان مبنی بر بررسی خواسته او به اعتصاب غذا پایان داد. سرانجام و در نتیجه بی مسئولیتی زندانبانان و عدم جواب به خواست او این بار هم دست به اعتصاب غذا زده است.
اکنون و بعد از بیست روز اعتصاب غذا مسلم است که جان ایشان در خطر است. در این تردیدی نیست که هر اتفاق ناگواری برای او بیفتد مسئولیت آن مستقیما بر عهده جمهوری

١٦ آذر به پایان رسید. امسال جمهوری اسلامی برای قرق کردن دانشگاه سنگ تمام گذاشت. قرار بود امسال دانشگاه کاملا در دست آنها و محل سخنرانی رئیس دولت٬ مجلس نشینان و شخصیتهای رنگارنگ آنها باشد. قرار بود به کل جامعه نشان دهند که امید نسل جوان به دولت و مجلس و پروژه های آنها است. قرار بود دانشگاه و ١٦ آذر مناسبتی برای تحمیق نسل جوان و امکانی برای وداع با گذشته شان و آشتی با جمهوری اسلامی و دولت اعتدالش باشد . قرار بود فضای دانشگاه در ١٦ آذر با گسیل سران جمهوری اسلامی به امکانی برای گرم کردن بازار انتخاباتی و حاشیه ای کردن و خفه کردن عدالتخواهی باشد.

جمعه ١٣ نوامبر مردم فرانسه شاهد جنایات هولناک جریانات آدم کش اسلامی در پاریس بودند که قلب بشریت متمدن در جهان را به درد آورد. ترور وحشیانه ای که تا کنون موجب مرگ ١٣٢ نفر و زخمی شدن حدود ٢٠٠ نفر از مردم بیگناه این شهر شده است. این توحش که داعش مسئولیت آنرا به عهده گرفته است٬ جنایتی هولناکی است که باید آنرا به پرونده قطور و پر از توحش باندهای تروریست اسلامی نوشت.
در اینکه گروههای تروریست اسلامی در خاورمیانه و افریقا و امروز در شهرهای بزرگ اروپا و...٬ کارشان جنایات و خونخواهی است و مخیل هر نوع تمدن در جهان اند، تردیدی