کمونیست: طبق ارزیابی که بیانیه پلنوم ١٥ کمیته مرکزی حول اتفاقات بعد از انتخابات ایران ارائه میدهد٬ مردم در اتفاقات و تلاشهایی که کردند شکست خوردند. چرا شکست؟ در شرایطی بخشی از این مردم به امید لطمه ای به استبداد حاکم٬ به امید تضعف جمهوری اسلامی و از این اتفاقات به عنوان فرجه ای برای بیان اعتراض شرکت کردند. در ثانی آیا با تمام اینکه جنگی که درگرفت جنگ جناحهای جمهوری اسلامی بود٬ اما فکر نمی کنید در دل این اتفاق جمهوری اسلامی لطمه خود و چفت و بست و اقتدار آن دچار گسیختگی شد؟

به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها.  اول مهر فرا میرسد و میلیونها دانش آموز و دانشجو خود را برای دوره جدید تحصیلات و همزمان برای دور جدیدی از مقابله و جدال در مراکز تحصیلی آماده میکنند. در این چند سال دانشگاههای ایران مرکز جدالی جدی میان صف آزادیخواهی و ارتجاع حاکم بوده است و جمهوری اسلامی با سبز و سیاه آن برای مختنق نگاه داشتن فضای دانشگاهها و مقابله با هر تحرک انسانی و برابری طلبانه در میدان بوده اند.

در این چند سال مردم ایران شاهد عروج جنبش برابری طلبانه در دانشگاههای ایران حول پرچم آزادی و برابری و با مطالبات انسانی در دفاع از

کمونیست: منصور  حکمت ١٨ تیر سال١٣٧٨ را نقطه عطفی در مبارزات  مردم علیه رژیم میداند. اهمیت ١٨ تیر را در چه می دانید؟ و چه تفاوت هایی میان ١٨ تیر ٧٨ با تحرڪات  و اعتراضات دوره اخیر  شهرهای ایران قائل هستید؟

خالد حاج محمدی: خصلت اصلی اعتراضات ١٨ تیر ١٣٧٨ جهت گیری آن علیه ڪلیت جمهوری اسلامی بود. نقطه آغاز اعتراضات در آن سال تعطیلی روزنامه سلام بود٬ اما سریعا ابعاد وسیع تری یافت. اعتراضات از دانشگاهها شروع می شود و فورا به خیابانها ڪشیده می شود. اصلاح طلبان

٢٨مرداد امسال سی امین سالگرد فرمان حمله خمینی جلاد به ڪردستان٬ سالگرد یورش به دستاوردها و سنگرهای انقلاب ٥٧ مردم ایران در ڪردستان است. سی سال پیش در چنین روزهائی ضد انقلاب جمهوری اسلامی با لشگر ڪشی وسیع به ڪردستان و تحمیل جنگی خونین به مردم٬ با راه انداختن اعدامهای صحرایی از جانب خلخالی جلاد و به فرمان امام٬ تلاش ڪردند آخرین سنگرهای مقاومت مردم ایران را در هم شڪنند و اهداف عادلانه مردم در انقلاب ٥٧ را زیر خاڪ دفن ڪنند. در این راستا جمهوری اسلامی برای تحمیل خود٬ فقط در چند سال اول حاڪمیت خود٬

(در حاشیه ادعانامه دادستانی تهران علیه سندیڪای شرڪت واحد)، دادستانی تهران در ڪیفرخواست خود در مورد حوادث اخیر پس از انتخابات ڪه به تاریخ یازدهم مرداد ١٣٨٨ اعلام شد٬ علیه ڪارگران سندیڪای شرڪت واحد و منصور اسالو نیز دست به پرونده سازی زد. در این تلاش دادستانی تهران با اشاره به اعتصاب ڪارگران شرڪت واحد در چند سال قبل اتهاماتی را علیه سندیڪا و ڪارگران و شخص اسالو اعلام ڪرد مبنی بر اینڪه وابسته به آمریڪا هستند و در ماجرای اعتصاب ڪارگران از آمریڪا پول گرفته است.