خالد حاج محمدی : روز ٣٠ آبان مسئول مجتمع سیمان تهران در پیامی کوتاه به ٣٠٠ کارگر این مجتمع اعلام کرد که "امروز آخرین روزکار است٬ همه شما از فردا اخراجید". کارگران بدون هیچ اطلاع قبلی٬ بدون هیچ بحث و جدلی به راحتی و با تصمیم یک جانبه کارفرما از کار اخراج شدند. اینجا دیگر نه "امنیت ملی" به خطر افتاده و نه قوانینی زیر پا گذاشته شده است٬ لذا نه دخالت پلیس لازم است و نه لزومی به بازخواست از کارفرما. این عین قانون و دفاع از "امنیت ملی"٬ و عین "عدالت اجتماعی" در جامعه ای است که هدف اصلی تامین سود است.

خالد حاج محمدی : روزنامه جمهوری اسلامی ٣٠ آبان٬ به نقل از خامنه ای در دیدار بسیجیان در روز چهارشنبه ٢٧ آبان و سردادن شعار مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه از جانب آنها آورده است که: « نمی شود هر فردی را به مجرد یك خطا منافق نامید و همچنین نمی توان هر فردی را به دلیل اختلاف نظر و دیدگاه ضد ولایت فقیه خواند ».
خطاب خامنه ای صفوف نیروهای جناح حاکم است که جناح سبز را ضد ولایت فقیه مینامند. خامنه ای جنبش سبزرا به عنوان بخشی از جمهوری

در ضرورت انتشار مجدد مقاله. ؛ خالد حاج محمدی: یکی از عواقب دوره اخیر و انقلاب٬ انقلاب کمونیسم بورژوایی٬ مخدوش کردن آنچه است که کمونیستها و کارگران کمونیست میگویند و میخواهند با آنچه که روشنفکران ناراضی طبقات دارا به نام کمونیسم بیان میکنند. این دوره انواع جریاناتی که به نام چپ و کمونیسم فعالیت میکنند٬ در جدال صفوف بورژوازی به عنوان جناح چپ جنبش سبز ظاهر شدند. آنان همگام با کل میدیای راست٬ طبقه کارگر و انقلابیون این طبقه را فراخواندند تا به نام انقلاب در تحرکات اخیر زیر پرچم سبز بروند. تلاش کردند منافع بخشهای مختلف بورژوازی را به

خالد حاج محمدی : منتظری مرد و با مرگ خود خانواده و بستگان و یاران و همراهان خود را در سوگواری قرار داد. این عادی ترین اتفاق در مرگ هر انسان است. اما صف عزاداران منتظری فراتر از اینها است. در پس مرگ او صفی از جریانات مختلف سیاسی از سران و رهبران جمهوری اسلامی تا بخشی از نیروها و شخصیتهائی که در اپوزیسیون نشسته اند حضور به هم رساندند و همگی به تعریف و تمجید از مجاهدتهای او و "دفاع" او از مردم و "مخالفتهایش" با سرکوب و کشتار سخن سرای کردند. در این صف از خامنه ای تا خاتمی٬ موسوی٬ کربی و همه رهبران ریز و درشت سبز تا طیف

خالد حاج محمدی : تعیین حداقل دستمزد سال ٨٩ یکی از مباحث داغ در میان کارفرمایان٬ وزارت کار٬ نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی است. جملگی تلاش میکنند توجه جامعه و در راس آن طبقه کارگر را به خود جلب کنند. توجیهات آنها برای پایین نگه داشتن حداقل دستمزدها در قالبهای قابل عرضه و فریبنده برای مهندسی افکار و تحمیق طبقه کارگر آرایش شده است. همگی برای وضع بد اقتصادی طبقه کارگر "دل میسوزانند"٬ برای سفره خالی کارگران و پایین بودن سطح کنونی دستمزدها اشک تمساح میریزند و طرفدار "افزایش" حداقل دستمزد به شرط رضایت کارفرمایان