کمونیست: منصور  حکمت ١٨ تیر سال١٣٧٨ را نقطه عطفی در مبارزات  مردم علیه رژیم میداند. اهمیت ١٨ تیر را در چه می دانید؟ و چه تفاوت هایی میان ١٨ تیر ٧٨ با تحرڪات  و اعتراضات دوره اخیر  شهرهای ایران قائل هستید؟

خالد حاج محمدی: خصلت اصلی اعتراضات ١٨ تیر ١٣٧٨ جهت گیری آن علیه ڪلیت جمهوری اسلامی بود. نقطه آغاز اعتراضات در آن سال تعطیلی روزنامه سلام بود٬ اما سریعا ابعاد وسیع تری یافت. اعتراضات از دانشگاهها شروع می شود و فورا به خیابانها ڪشیده می شود. اصلاح طلبان

ضربه به تحزب کمونیستی آرزوی به گور رفتنی ارتجاع است؛ نزدیڪ دو سال است که اوباش جمهوری اسلامی جنگی تمام عیار و سازمانیافته  را علیه جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی براه انداخته اند. جنگی که یکسر آن سلولهای انفرادی و شکنجه گاههای اوین، دستگیری و بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین سیاسی و سر دیگر آن تلاش  برای ایجاد فضای نا امن "سیاسی" برای ممانعت از فعالیت متشکل کمونیستی است. جمهوری اسلامی که با شکنجه و دستگیری و پرونده سازی نتوانست عقب نشینی جدی را به فعالین کمونیست تحمیل کند، دست به فضا سازی، راه اندختن بحث "سیاسی" و

پرتو میپرسد؟  اخيرا به بهانه مطلب يڪي از رفقای کمیته مرکزی ، حزب اتحاد جارو جنجالي راه انداخته، مبني بر اينڪه حزب حڪمتيست فضاي اپوزيسيون را آلوده ڪرده است٬ ماجرا چيست؟ و نظر شما چیست؟

خالد حاج محمدي: اجازه بدهيد براي جواب به سئوالتان ڪمي به عقب برگردم. از ١٣ آذر ٨٦ تا ڪنون سازمان اطلاعات جمهوري اسلامي جنگي را عليه آزاديخواهي در جامعه راه انداخته است. در اين مدت طيف وسيعي از دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب را روانه زندان و شڪنجه گاههاي خود ڪرده است.

پرتو :1- به عنوان دبیر اجرایی حزب در راس جمع اجرایی دفتر سیاسی  تدارک سیاسی و اجرایی کنگره سوم را بر عهده داشتید. پروسه تدارک چگونه پیش رفت؟

خالد حاج محمدي: دفتر سياسي حزب ڪل تدارڪ سياسي و اجرايي حزب را به جمع اجرايي دفتر سياسي و رئيس دفتر سياسي سپرده بود. تدارڪ سياسي هر ڪنگره و مجمع بزرگ حزبي بخش جدي و تعين ڪننده ڪار مجمع است. براي حزبي ڪمونيستی چون حزب ما ڪه بخش بسيار جدي ستون ڪادري و فعالينش در جامعه ايران و زير يڪ حاڪميت جنايتڪار زندگي ميڪنند٬ تدارڪ ڪنگره پيچيدگي ها و حساسيت خاص خود را دارد. مهمترين بخش

فشار بر دانشجويان دانشگاه شيراز ادامه دارد. طبق اخبار دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب تا ڪنون ٣٧ دانشجو از اين دانشگاه احضار شده اند٬ ١١ نفر بازداشت ڪه هنوز ٦ نفر در زندانند٬ ٧ نفر حڪم محروميت از تحصيل گرفته و شمشير تهديد و بازداشت و احضار شامل تعداد بسيار بيشتري ميشود. در مازندران نيز تعدادي احضار و بازداشت شده اند. دانشجويان اصفهان و بقيه شهرها نيز تا ڪنون شامل اين وضع بوده اند. جرم همه يڪي است٬ مخالفت با پادگاني شدن دانشگاه و دفاع از آزادي بيان و مطالبات انساني ديگر.