تقريبا یک ماه است شاهد اعتراضات در خودرو سازیهای ایران هستیم٬ اعتراضاتی که بعد از چند روز خودداری کارگران از رفتن به سلف سرويس ها و پرهیز از صرف غذای شرکت و طرح خواست افزایش دستمزد٬ با عقب نشینی کارفرما و وعده افزایش دستمزد و پاره ای مطالبات دیگر پایان یافته است.
این اعتراضات از کارگران پارس خودرو شروع شد و بعد از موفقیت اعتراض آنها و قول مدیریت برای تامین مطالباتشان٬ کارگران ایران خودرو متحدانه وارد اعتراض شدند و از رفتن به سلف سرویس خودداری کردند. و سرانجام کارگران زامیاد نیز دست به اعتراض زدند.

بر اساس اطلاعیه منتشره از سوی ٢٨ زندانی سیاسی زندان ارومیه٬ اعتصاب غذای آنها بعد از ٣٣ روز با وعده مسئولین زندان مبنی بر تامین مطالباتشان٬ روز دوشنبه اول دی ماه پایان یافت. طبق اطلاعیه این زندانیان مطالبات آنها عبارت بودند از٬ تفکیک زندانیان سیاسی و تشکیل بند مستقل آنها و بازگرداندن زندانیان سیاسی سایر بند ها به بند زندانیان سیاسی و همزمان خروج زندانیان جرایم جنایی و مواد مخدر و... از بند زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به زندانیان و خانواده های آنها.

کمونیست: مدتی قبل و بدنبال اطلاعیه ای مبنی بر نشست های جمعی از فعالین کارگری در شهرهای سقز و کرج و بحث در مورد تشکل سراسری کارگری٬ مباحثات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. مخالفت ها و موافقت هایی در این رابطه طرح شده است. اولین سوال این است که در مورد اجلاس این دوستان و بحث آنها مبنی بر ضرورت تشکل کارگری، نظرتان چیست؟
خالد حاج محمدی: اطلاعات زیادی در این زمینه تا کنون از جانب دوستانی که چنین اجلاسی را گرفته اند منتشر نشده است. لذا قضاوت در مورد کار آنها٬ هدف و منظور از تشکل

سی درصد قیمت نان با یک چرخش قلم افزایش یافت٬ "عده ای خواستند و دولت هم توافق کرد"! این توجیه دولتی است که خود را منشا "امید جامعه" نام گذاشته است! دولتی که خود را "منشا اعتدال و برادری و کمک به هم نوع و مدعی احیای اخلاق" میداند!
جا دارد تمام جهان به تماشای اعتدال بورژوازی ایران بنشینند و به حال نسلهای امروز و آینده اشک بریزند. این تمام اعتدال بورژوازی ایران است که آقای روحانی در کمال وقاحت و با افتخار اعلام میکند. با این تفاوت که هر میزان بردگان جامعه به این اعتدال گردن نهند٬ خنجری که بر قلب بشریت فرورفته است٬ بیشتر فرو خواهد رفت. معتدل ترین آنها علیه

مقدمه کمونیست: متن زیر در سوم سپتامبر ٢٠١٣ نوشته شده است. این نوشته در نقد مواضع حمید تقوایی و حککا در مورد بحران سوریه است. کمونیست با توجه به بحثهای اخیر حمید تقوایی در مورد ترکیه و اشارات او به بحران سوریه و لیبی و...٬برای یادآوری موضع پرو ناتویی این جریان در جنگ لیبی و سوریه٬ آنرا دوباره منتشر کرده است و خواندن آنرا به خوانندگان کمونیست توصیه میکنیم.
اخیر شاهد تلاشهای دولت آمریکا و انگلستان برای دمیدن در آتش جنگ در سوریه هستیم. بهانه این است که حمله شیمیایی و کشتار مردم در سوریه توسط حکومت اسد صورت