مقدمه کمونیست: متن زیر در سوم سپتامبر ٢٠١٣ نوشته شده است. این نوشته در نقد مواضع حمید تقوایی و حککا در مورد بحران سوریه است. کمونیست با توجه به بحثهای اخیر حمید تقوایی در مورد ترکیه و اشارات او به بحران سوریه و لیبی و...٬برای یادآوری موضع پرو ناتویی این جریان در جنگ لیبی و سوریه٬ آنرا دوباره منتشر کرده است و خواندن آنرا به خوانندگان کمونیست توصیه میکنیم.
اخیر شاهد تلاشهای دولت آمریکا و انگلستان برای دمیدن در آتش جنگ در سوریه هستیم. بهانه این است که حمله شیمیایی و کشتار مردم در سوریه توسط حکومت اسد صورت