سی درصد قیمت نان با یک چرخش قلم افزایش یافت٬ "عده ای خواستند و دولت هم توافق کرد"! این توجیه دولتی است که خود را منشا "امید جامعه" نام گذاشته است! دولتی که خود را "منشا اعتدال و برادری و کمک به هم نوع و مدعی احیای اخلاق" میداند!
جا دارد تمام جهان به تماشای اعتدال بورژوازی ایران بنشینند و به حال نسلهای امروز و آینده اشک بریزند. این تمام اعتدال بورژوازی ایران است که آقای روحانی در کمال وقاحت و با افتخار اعلام میکند. با این تفاوت که هر میزان بردگان جامعه به این اعتدال گردن نهند٬ خنجری که بر قلب بشریت فرورفته است٬ بیشتر فرو خواهد رفت. معتدل ترین آنها علیه

مقدمه کمونیست: متن زیر در سوم سپتامبر ٢٠١٣ نوشته شده است. این نوشته در نقد مواضع حمید تقوایی و حککا در مورد بحران سوریه است. کمونیست با توجه به بحثهای اخیر حمید تقوایی در مورد ترکیه و اشارات او به بحران سوریه و لیبی و...٬برای یادآوری موضع پرو ناتویی این جریان در جنگ لیبی و سوریه٬ آنرا دوباره منتشر کرده است و خواندن آنرا به خوانندگان کمونیست توصیه میکنیم.
اخیر شاهد تلاشهای دولت آمریکا و انگلستان برای دمیدن در آتش جنگ در سوریه هستیم. بهانه این است که حمله شیمیایی و کشتار مردم در سوریه توسط حکومت اسد صورت