مباحثات دوره اخیر در مورد تشکل سراسری کارگری همراه خود سر بحثهایی را باز کرده است. مستقل از اینکه دوستانی که بر ضرورت تشکل سراسری کارگری و یا تلاش برای تشکیل آن اصرار دارند چه مسیری را خواهند رفت و به چه میرسند٬ جواب به این سوالات برای هر کمونیستی مهم است. من در مصاحبه ای با کمونیست ماهانه شماره ١٩٠ زیر عنوان "تشکل سراسری کارگری" به مسائلی اشاره کرده ام٬ از جمله اینکه تشکل توده ای طبقه کارگر تشکل محیط کار و زیست است٬ هیچ تشکل توده ای طبقه کارگر را نمیتوان در خلا تشکیل داد٬ تشکیل تشکلهای توده ای طبقه کارگر امر خود کارگران و ظرف اتحاد آنها در محیط کار و زیست شان است. همزمان اشاره کرده ام که نفس طرح این

مدتی است بحث حداقل دستمزد در سال آتی رسما توسط دولت و رسانه ها و مقامات مختلف جمهوری اسلامی با سروصدای نسبتا زیادی راه افتاده است. بار دیگر وزیر کار جلو افتاده و با تکرار ادعاهای هر ساله این ارگان در دولتهای مختلف و در قالبهای فریبکارانه٬ تلاش میکند به طبقه کارگر بقبولاند که توقع "زیادی" نباید داشته باشد. همزمان خانه کارگر و مقامات "کارگری" جمهوری اسلامی و تشکلهای دولتی همراه با صدها محقق و اقتصاد دان و تحصیل کرده را با آمار و ارقام به جلو صحنه رانده اند تا به جامعه اعلام کنند دستمزد کارگر چه میتواند و چه نمیتواند باشد. تلاش همه با هر تفاوت و اختلافی که با جناب وزیر داشته یا نداشته باشند یک چیز است و آن تلاش برای وادار کردن طبقه کارگر به

تقريبا یک ماه است شاهد اعتراضات در خودرو سازیهای ایران هستیم٬ اعتراضاتی که بعد از چند روز خودداری کارگران از رفتن به سلف سرويس ها و پرهیز از صرف غذای شرکت و طرح خواست افزایش دستمزد٬ با عقب نشینی کارفرما و وعده افزایش دستمزد و پاره ای مطالبات دیگر پایان یافته است.
این اعتراضات از کارگران پارس خودرو شروع شد و بعد از موفقیت اعتراض آنها و قول مدیریت برای تامین مطالباتشان٬ کارگران ایران خودرو متحدانه وارد اعتراض شدند و از رفتن به سلف سرویس خودداری کردند. و سرانجام کارگران زامیاد نیز دست به اعتراض زدند.

بر اساس اطلاعیه منتشره از سوی ٢٨ زندانی سیاسی زندان ارومیه٬ اعتصاب غذای آنها بعد از ٣٣ روز با وعده مسئولین زندان مبنی بر تامین مطالباتشان٬ روز دوشنبه اول دی ماه پایان یافت. طبق اطلاعیه این زندانیان مطالبات آنها عبارت بودند از٬ تفکیک زندانیان سیاسی و تشکیل بند مستقل آنها و بازگرداندن زندانیان سیاسی سایر بند ها به بند زندانیان سیاسی و همزمان خروج زندانیان جرایم جنایی و مواد مخدر و... از بند زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به زندانیان و خانواده های آنها.

کمونیست: مدتی قبل و بدنبال اطلاعیه ای مبنی بر نشست های جمعی از فعالین کارگری در شهرهای سقز و کرج و بحث در مورد تشکل سراسری کارگری٬ مباحثات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. مخالفت ها و موافقت هایی در این رابطه طرح شده است. اولین سوال این است که در مورد اجلاس این دوستان و بحث آنها مبنی بر ضرورت تشکل کارگری، نظرتان چیست؟
خالد حاج محمدی: اطلاعات زیادی در این زمینه تا کنون از جانب دوستانی که چنین اجلاسی را گرفته اند منتشر نشده است. لذا قضاوت در مورد کار آنها٬ هدف و منظور از تشکل