ریگی رهبر گروه جندالله بلوچستان روز یکشنبه ٣٠ خرداد به جرم "محاربه و افساد فی الارض" اعدام شد. داگاه جمهوری اسلامی بعد از اعدام ریگی، به توضیح دلایل اعدام و جرایمی که ریگی و گرو جندالله مرتکب شده است پرداخته است.
اعدام ریگی نیز مثل اعدام دهها هزار نفر از مخالفین جمهوری اسلامی که در سی سال گذشته جانشان را گرفتند٬ ربطی به مجازات قربانیان ندارد. اگر قرار بود به جرم آدم کشی مردم را حلق آویز کرد٬ در آنصورت باید صدها نفر از روئسا و مقامات و وزرا و فرمانده هان و آیت الله ها را در این جامعه

در ردیف اول قرار داد واعدام کرد. کسانی که خود با افکار و عقاید امثال جندالله، مخالفین سیاسی خود را زندان، اعدام، و حق حیات را از آنها سلب میکنند٬ صلاحیت اجری عدالت و رسیدگی به جرم هیچ کسی را ندارند. بعلاوه و مهمتر، مجازات اعدام قتل عمد و شنیع ترین و جنایتکارانه ترین عمل انتقامجویانه است که ربطی به اجرای عدالت و مجازات مجرم ندارد. جنایت را با جنایت نمیتوان جواب داد.

جندالله و امثال جندالله بر زمین اختناق، بی حقوقی، فقر و سرکوب سی ساله، تغذیه میکند. جندالله فرزند و محصول تبعیض، حاکمیت مذهب، نژادپرستی، راسیسم و توحش جمهوری اسلامی ایران است و از جهنم و بی حقوقی که جانیان جمهوری اسلامی در ایران برای همه، و از جمله برای مردم سیستان بلوچستان آفریده اند، تغذیه میکند. اعدام رهبری جندالله توسط جمهوری اسلامی کمترین ربطی به خاتمه دادن به فعالیت هایی از نوع جندالله ندارد. اعدام ریگی، همچون همه اعدامهای دیگر، تنها و تنها برای ارعاب جامعه و ترساندن مردم از اعتراض صورت گرفت.

اینکه قضات جمهوری اسلامی در کمال خونسردی تصمیم میگیرند به نام قانون و ملت٬ حکم اعدام و قتل مخالف خود را به هر دلیل صادر کنند٬ بیش از هر چیز برای ارعاب جامعه است. بنام مردم به مردم اعلام میکنند که کسی حق مخالفت ندارند. اعلام میکنند که مخالفت با حکومت و قوانین آن میتواند بهای سنگین تا گرفتن جان و حق حیات را داشته باشد. اعدام ریگی بخشی از تلاش یک رژیم تروریست و آدم کش است. تلاش میکند که با اعدام، شهروندان را مرعوب کند و به سکوت و تمکین به قوانین حاکم، بکشاند.

تنها راه پایان دادن به فعالیت هایی از جنس جندالله، مبارزه با ریشه های آن و به زیر کشیدن تمام و کمال جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت تروریستی – فاشیستی و مادر تروریسم است.
خالد حاج محمدی
25 jun 2010