خالد حاج محمدی : اولین شماره کمونیست هفتگی را پیش رو دارید. تا کنون نشریه پرتو به عنوان ارگان رسمی حزب حکمتیست هفتگی منتشر میشد و اکنون کمونیست هفتگی جای آن را میگیرد.
کمونیست هفتگی بیان صدای اعتراض کارگر و کمونیست به مناسبات نابرابر و ظالمانه حاکم است. کمونیست تلاش میکند با بیان حقایق جامعه و اتفاقات و مسائل و سیاست در آن از زاویه کارگر کمونیست٬ پرده از روی باورها٬ توهمات و خرافات حاکم بر ذهن اکثریت مردم که توسط طبقات دارا به

اسم منفعت عموم مردم و با هدف تحمیق آنان٬ کاشته شده است٬ بردارد. و همزمان طبقه کارگر و مردم محروم را متوجه این حقیقت کند که میتوان دنیائی انسانی و برابر ساخت. کمونیست هفتگی وظیفه خود را آگاهگری در میان کارگران و همه ستمدیدگان و ایجاد اتحاد و سازمان در میان آنان برای بنیاد نهادن جامعه ای برابر و آزاد است. هدف نشریه تقویت گرایش کمونیستی و تقویت حزب حکمتیست در جنبش کارگری و سوسیالیستی است.
امیدواریم پخش کمونیست و رساندن آن بدست کارگران و زنان و جوانانی که آرزوی بهبودی در زندگی میلیونها انسان دردمند را دارند٬ به امر هر انسان آگاه و برابری طلبی تبدیل شود. بی شک اعضا و فعالین حزب حکمتیست پخش کمونیست را به عنوان ابزار مهم فعالیت حزبی و سیاسی خود پیش خواهند برد. رساندن مستقیم کمونیست بدست مردم و از این کانال ایجاد رابطه با آنها٬ بحث و تبادل نظر در مورد مباحث کمونیست٬ مکانیسم مهمی در ایجاد امید به بهبود در زندگی مردم وایجاد اتحاد در صوف کارگران و جلب آنان به فعالیت کمونیستی و حزب حکمتیست است.
کمونیست هفتگی رایگان پخش می شد. ما با هدف پخش وسیع آن این کار را میکنیم. همزمان ما بر روی همت و شعور و انصاف کارگر٬ زن٬ جوان برابری طلب و هر انسان مدرن و مترقی٬ حساب کرده ایم. این نشریه باید منتشر شود و حزب حکمتیست برای پیشبرد فعالیت خود روی کمک انسانهائی حساب کرده است٬ که برای این حزب و دریچه ای که در دنیا تاریک کنونی برای دیدن دنیائی روشن٬ برابر و انسانی باز کرده است٬ ارزش قائلند.
با پخش وسیع کمونیست هفتگی ما را در رساندن صدای حق طلبی طبقه کارگر٬ صدای آزادی و برابری٬ همراهی و کمک کنید. ما را از نظرات و ملاحظات ارزشمند خود بی بهره نکنید.