سرانجام شورای امنیت سازمان ملل توانست قطعنامه خود جهت اعمال تحریمهائی علیه ایران را، با موافقت دول چین و روسیه، به تصویب برساند. دول غربی و در راس آن دولت آمریکا مدتهاست در تلاشند که تحریمهائی علیه ایران اعمال کنند. در این راه بارها طرح امریکا مورد بحث قرار گرفت و هر بار بدلیل عدم توافق شوروی و چین مجبور شدند گوشه و زوایائی از آن را بزنند تا به نقطه تعادلی برسند. قطعنامه مورد تصویب در واقع بیان این تعادل است.

خارج از محتوا و ابعاد اقتصادی این قطعنامه، که دولتهای غربی و خصوصا دولت آمریکا آن را به عنوان موفقیتی مهم نام میبرند٬ اولین بازتاب این حرکت تلاش جمهوری اسلامی برای تبدیل آن به اهرم فشاری علیه مردم است. تلاش برای توجیه بی حقوقی مردم به بهانه تحریم٬ تلاش برای انداختن بیش از پیش بار بحران اقتصادی و فشار ناشی از تحریم بر دوش طبقه کارگر و مردم محروم و توجیه بی حقوقی و فقر و گرانی و بیکاری استفاده ای است که جمهوری اسلامی از سیاست تحریم میبرد. قطعنامه فوق امکانی به جمهوری اسلامی میدهد که به بهانه آن هم فشار اقتصادی را بر مردم ایران بیشتر کند و هم با افزایش سرکوب و فضای اختناق اقتدار خود را بیش از پیش علیه مردم افزایش دهد.

تحریمهای اقتصادی شورای امنیت علیه ایران عملا دست جمهوری اسلامی را در سرکوب بیشتر مردم ایران و در اعمال بیشتر سیاستهای جنایتکارانه اش بازمیگذارد. در دنیای واقعی این نوع اقدامات علاوه بر اینکه نشانه قلدرمنشی دولتهای غربی و در راس آن دولت آمریکا است، که خود تکنولوژی هسته ای را در انحصار دارد و مدال تنها استفاده کننده از بمب اتم علیه بشریت در تاریخ را برگردن دارد، فرجه ای را برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند که علاوه بر استفاده از آن علیه مردم٬ در سطح منطقه و با نفرت عمومی و برحقی که مردم از نقش دول غربی عموما و دولت آمریکا خصوصا دارند٬ موقعیت جمهوری اسلامی را مشخصا در خاورمیانه را بهبود می بخشد.

مسئله اتمی بهانه است. تقابل غرب با ایران در این دوره به بهانه اتمی برای حل معضلات پایه ای تری در جهان و در منطقه خاورمیانه است. به سرانجام رساندن روند پذیرش ایران در بازار جهانی سرمایه به رهبری غرب، محدود کردن دست تحرکات ارتجاعی جمهوری اسلامی در منطقه بخصوص جائی که با منافع غرب در تناقض است٬ محکم کردن موقعیت آمریکا بر فراز جهان یک قطبی سرمایه، و عقب راندن رقبا و شرکای جدید در تقسیم جهان، ریشه مسئله اتمی ایران است. مسئله ای که تا آنجا که به ایران مربوط میشود، بیش از همه جمهوری اسلامی و سیاست های ارتجاعیش علیه مردم ایران و مردم منطقه خاورمیانه را تقویت میکند. تحریم اقتصادی شورای امنیت علیه ایران بیش از پیش به طول عمر جمهوری اسلامی می افزاید.

خالد حاج محمدی
١١ ژوئن ٢٠١٠