به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها.  اول مهر فرا میرسد و میلیونها دانش آموز و دانشجو خود را برای دوره جدید تحصیلات و همزمان برای دور جدیدی از مقابله و جدال در مراکز تحصیلی آماده میکنند. در این چند سال دانشگاههای ایران مرکز جدالی جدی میان صف آزادیخواهی و ارتجاع حاکم بوده است و جمهوری اسلامی با سبز و سیاه آن برای مختنق نگاه داشتن فضای دانشگاهها و مقابله با هر تحرک انسانی و برابری طلبانه در میدان بوده اند.

در این چند سال مردم ایران شاهد عروج جنبش برابری طلبانه در دانشگاههای ایران حول پرچم آزادی و برابری و با مطالبات انسانی در دفاع از

آزادیهای سیاسی٬ برابری زن و مرد٬ علیه آپارتاید جنسی٬ آزادی تشکل و تجمع و آزادی بیان وعقید و .. بوده اند. این تحرک که در راس آن دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب قرار داشتند٬ با همیاری همه جناحهای جمهوری اسلامی٬ به کمک انجمنها و تشکلات اسلامی در دانشگاهها و از جمله دفتر تحکیم وحت٬ مورد حمله وسیع قرار گرفت. بخش عمده چهرها و شخصیتهای این تحرک روانه زندان شدند٬ اخراج و احضار و شکنجه و تهدید و پرونده سازی علیه صدهها نفر از آنها به کار روزمره ارگانهای پلیسی امنیتی تبدیل شد.

اکنون نیز همه ارگانهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به جنب و جوش افتاده اند. اقدامات پیشگیرانه آنها بر بستر سرکوبی که کرده اند در جریان است. فرماندهان و مراکز پلیسی و رﺅسای جمهوری اسلامی٬ شمشیرها را از رو بسته و هشدارهای خود را داده اند. "دانشگاه پادگان است" و باید از هر تحرک انسانی مصون نگه داشته شود٬  پیام صف ارتجاع حاکم است. در این راه و بر بستر جنگ و جدال جناحهای جمهوری اسلامی به یاران دیروز خود نیز رحم نکرده اند. درست در این شرایط  مراسم شنیع اعتراف گیری را علیه مسئولین تحکیم راه انداخته اند تا آزادیخواهی را از نطفه خفه کنند.

اما جدالی که در دوره گذشته جریان داشت با همه مشقات آن٬ نورافکنی بود بر جدالهای یک دوره پرتلاطم در دانشگاههای ایران و نشان داد که حق با کمونیستها بود. نشان داد در این پروسه نه تنها جمهوری اسلامی و مراکز جاسوسی و پلیسی آنها٬ نه تنها آدم ربایان حرفه ای و شکنجه گران آنها٬ بلکه لیبرال و اصلاح طلب و دمکراسی طلب و نئوتوده ایها نیز در پس زدن عدالتخواهی نسل تحصیل کرده طبقه کارگر٬ در مقابله با مدافعان واقعی حق زن٬ مدافعان واقعی آزادی و عدالت٬ در مقابله با نسل جوان کمونیست و برابری طلب٬ با استدلالهای مختلف٬ سهم ادا کردند. این اتفاقات به روشنی سیمای دوستان دروغین مردم را نیز بیش از هر زمانی عیان کرد.

اما همه باید بدانند که مبارزه برای عدالت و برابری٬ علیه تبعیض و بی حقوقی٬ علیه بردگی مزدی و برای خلاصی فرهنگی و کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم٬ در اعماق این جامعه از دانشگاهها و مراکز تحصیلی تا مراکز مهم صنعتی و محلات و کوچه و خیابان شهرهای ایران ریشه دوانده است. رهبران و مبارزین این راه٬ دانشجو و کارگر و جوان کمونیست٬ بر بستر این اوضاع و به کمک تجارب گرانبهائی که کسب کرده اند٬ به میدان می آیند. حقانیت راهی که رفته اند٬ حقانیت شعار و مطالباتی که بدست گرفته اند و حقانیت صفی که تشکیل داده اند٬ و نیاز جامعه به این صف٬ امروز بیش از هر زمان بر هر انسان دردمند و فهیمی عیان است.

دانشجویان٬ دانش آموزان٬ جوانان!

امروز بیش از هر زمان حقانیت تلاش چند ساله گذشته شما در ایجاد صفی انسانی در دفاع از آزادی و برابری عیان است. مبارزات آزادیخواهانه شما با شعار آزادی – برابری و دانشگاه پادگان نیست٬ به نسل جوانی که راهی دانشگاهها است٬ راه نشان داده است و چراغی است در دنیای تاریکی که مهندسی کرده اند. امروز جامعه بیش از هر زمان به پرچمی که در دانشگاهها بر افراشته شد٬ نیاز دارد و به ایجاد صف مستقلی که انسانیت رانمایندگی کند محتاج است. امروز و در شرایطی که جناحهای جمهوری اسلامی در تلاش اند اعتراض مردم را زیر پرچمهای سیاه و سبز خود بکشانند و امیال و آرزوهای انسانی آنها را٬ امید آنها را به زندگی انسانی٬ تباه و نابود کنند٬ جایگاه نسل جوان آزادیخواه و برابری طلب ده چندان مهم است.

اما با تمام اینها شرایط سختی در مقابل ما است. ارتجاع تا دندان مسلح در مقابل صف بسته است. ایجاد صفی متمایز و جمع کردن نیرو حول آن در دفاع از آزادی و برابری٬ بیش از هر زمان به کار سنجیده و متحدانه فعالینی بستگی دارد که این اوضاع را درک میکنند. این دوره به کار متشکل و سازمانیافته ای نیاز است که صف وسیعی از مبارزین این راه را در شبکه های مبارزاتی به هم وصل میکند. خواست آزادی و برابری٬ خواست رفاه و آسایش و دفاع از حرمت و کرامت انسانها٬ خواست طبقه کارگر و بخش وسیعی از مردم ایران است. فعال کمونیست در دانشگاه٬ کارگر کمونیست و رهبر آگاه و دلسوز در کارخانه٬ فعال مدافع حق زن و هر انسان آزاده ای در این جامعه برای رهایی و جامعه انسانی راه مشترک و خواست مشترکی داریم. اتحاد این صف در گرو اتحاد آگاهترین٬ دلسوزترین٬ خوشنام ترین و با نفوذترین فعالین رادیکال و برابری طلب است و ایجاد این صف بر دوش ما است.

حزب حكمتیست در آغاز سال تحصیلی جدید، جوانان ، دانشجویان و دانش آموزان را فرامیخواند كه پرچم و شعار آزادی و برابری را محكم در دستان خود بگیرند و آن را شعار محوری مبارزات خود در دانشگاه ها و مدارس قرار دهند.

باید صفی از اتحاد از كارخانه تا مدرسه و دانشگاه و محلات زندگی مردم و به وسعت جامعه، حول آزادی و برابری و  سازمان دهیم!

 

زنده باد آزادی و برابری

حزب كمونیست كارگری ایران- حكمتیست

٢٦ شهریور ٨٨- ١٧ سپتامبر ٢٠٠٩