با عروج موج اعتراضات عدالتخواهانه مردم ایران علیه استثمار و بردگی، با گسترش فوری این اعتراضات به همه شهرهای بزرگ و کوچک، به دانشگاهها و...، و زمانی که همه احساس کردند، شورش گرسنگان به تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است، زمانی که حاکمین بر ایران سراسیمه شده و ترس و نگرانی سراپایشان را فرا گرفت، ناگهان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و مایک پنس معاون او و تیم همراهشان، کفش و کلا کرده و لباس "دفاع" از مردم ایران را به تن کردند. آنها در کمال وقاحت و فرصت طلبی سعی کردند، تخاصمات تاکنونی خود با جمهوری اسلامی را با پرچم "دفاع از حقوق" مردم ایران تزئین کنند. اعلام کردند که جوانان ایران روی "پشتیبانی" امریکا حساب کند. ...

جمهوری اسلامی نیز درست مانند هیئت حاکمه آمریکا و به روال هميشگي خود، کمترين شکی به خود راه نداد و اعلام کرد دست بیگانگان و مشخصا آمریکا، اسرائیل، عربستان و ... در کار است. آنها نیز تلاش کردند بر ادعاهای پوچ ترامپ سرمایه گذاری کنند و توجیه مناسب و عامه پسندی را برای تعرض خود به آزادیخوهان، برای سرکوب اعتراضات و پرونده سازی های کذایی خود دست و پا کنند. دو جبهه ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع حاکم بر ایران، که ظاهرا در مقابل هم صف کشیده اند، هر دو خفه کردن جنبش استثمار شدگان را نشانه گرفتند.

قرار است این شارلاتانیسم سیاسی هیئت حاکمه آمریکا، امکانی برایشان ایجاد کند که خیزش انقلابی این دوره را بتوانند از ريل خود خارج و آنرا بهانه و محملی برای دنبال کردن اهداف سیاه و پلید خود و به سرانجام رساندن دعوای قدیمی خود با جمهوری اسلامی کنند. قرار است این فریب کاری و حقه بازی سیاسی ترامپ، و هیئت حاکمه آمریکا، استثمار شدگان به پا خاسته را به دنبالچه آمریکا و به ابزار اعمال فشار آنها در تخاصمات با جمهوری اسلامی تبدیل کند. اما کور خوانده اند! امروز نه تنها مردم ایران که بشریت متمدن جهان نقش مخرب ترامپ و دولتش را برای هزارمین بار تجربه کردند.

ترامپ چهره منفور هیئت حاکمه آمریکا، کسی که در امتداد قلدران و چکمه پوشان تا کنونی حاکم بر این کشور در راس بزرگترین ماشین جنگی جهان است، و در تلاش است نقش ژاندارمی خاتمه یافته خود را به قیمت تباهی زندگی و هستی صدها میلیون انسان در خاورمیانه و در گوشه و کنار دنیا ابقا کند، در میان مردم آزادیخواه و متمدن ایران جایی ندارد. مردم ایران این کلاشی ترامپ و حاکمین بر آمریکا، این دوستی دروغین آنها با مردم ایران و دشمنی آنها با هرآنچه نشاني از تمدن و عدالتخواهی دارد را میشناسند و دست رد به سینه آنها میزنند.

مردم آزادیخواه ایران، طبقه کارگر و زن و جوان آزادیخواه ایران، تجربه دخالتگری های "بشر دوستانه" آمریکا و بقیه دول مرتجع جهان را در عراق، افغانستان، لیبی، سوریه و... دیده است. ما تجربه سازمان یافتن صدها گروه تروریستی و جنایتکار توسط دولت آمریکا و متحدینش را در جهان داریم. مردم ایران احتیاجی به کمکهای دولت ترامپ ندارند.

مردم آزادیخواه ایران علیه حاکمیتی به میدان آمده اند که در انقلاب آزادیخواهانه ١٣٥٧ ایران، بر دوش همین دولتهای غربی و از جمله دولت آمریکا و متحدین او، برای شکست عدالتخواهی طبقه کارگر و آزادیخواهان ایران، به این جامعه تحمیل شد. خمینی و حاکمین امروز ایران همانهايی هستند که توسط رسانه های غربی، توسط دولتهای غربی و برای رفع خطر چپ و عدالتخواهی، بزرگشان کردند و همین دولتهای غربی و از جمله آمریکا و... زیر بغلش را گرفتند و بر شانه های آنها بر مردم ایران تحمیل کردند. ترامپ و همراهانش باید بدانند که مردم ایران گوادلوپ دیگری را نمی پذیرند.

مردم آزادیخواه ایران، تلاشهای ترامپ به نام "دفاع از آنها" را کنار مقابله و جنگ روزانه خود با جمهوری اسلامی میگذارد. ما علیه جنایت و توحش و بردگی در ایران و هر جای دیگر جهان هستیم. مردم در ایران، دولت آمریکا و کانگستر تازه به قدرت رسیده اش را به عنوان بزرگترین دولت تروریستي جهان به حساب مي آورند. مردم آزادیخواه در ایران از ترور و جنایت به ستوه آمده اند، از قلدری و آدم کشی و از تروریسم و آدم ربایی، از فقر و استثمار و استبداد، متنفرند.

جنگ و جدال ترامپ و حاکمین آمریکا با ایران، جنگ ما مردم کارگر و زحمتکش، ما زن و جوان و مرد آزاده این جامعه نیست. جنگ و جدال مرتجعین عربستان و حاکمین جنایتکار اسرائیل با جمهوری جنایتکار اسلامی جنگ ما نیست. صف ما استثمار شدگان، ما زنان و مردان آزادیخواه، برای عدالت و برابری و جامعه ای انسانی از ایران تا آمریکا و از اسرائیل و فلسطین تا همه جهان یک صف هم منفعت است. رهایی واقعی ما زمانی ممکن است که به حاکمیت همه شما پایان داده باشیم.

ما برای برابری و عدالت اجتماعی، برای جامعه ای مرفه و انسانی و آزاد، با جمهوری اسلامی در جنگیم. ما دخالت دولتهای منطقه را در هر شکل و به هر شیوه ای علیه خود و به نفع جمهوری اسلامی میدانیم و آنرا شدیدا محکوم میکنیم. ما اجزاه نمیدهیم که سوریه ای دیگر، لیبی و عراقی دیگر اینبار به نام "کمک" به مردم آزادیخواه ایران و به نام "دخالت بشردوستانه" ناتو در این کشور اتفاق بیفتد. ما در جدال خود برای رهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی، علاوه بر جمهوری اسلامی، خطر دخالتگری های دیگران را به عنوان بخشی از مخاطرات مبارزه خود حساب کرده ایم.

ما کمونیستها، ما آزادیخواهان و برابری طلبان، نه تنها علیه شما که علیه همه افقها و راه حل هایی هستیم که روی "کمک" شما و دخالت شما حساب کرده اند. ما تا کنون همه جریانات راست و ارتجاعی، باندها و گروههای قومی و مذهبی، همه گروههای غیر مسئول و ارتجاعی را که به نام مبارزه با جمهوری اسلامی، به دنبالچه سیاستهای شما تبدیل شده اند، روی شما و دخالتگری شما حساب کرده اند را به عنوان بخشی از دشمنان خود حساب کرده ایم و تلاش میکنیم بیش از بیش ایزوله و حاشیه ای شان کنیم. مردم ایران به کمک شما احتیاجی ندارند. بهتر است گورتان را گم کنید، گوادلوپ دیگری در کار نیست.

 

٨ ژانویه ٢٠١٨