طبق خبر کارگران هفت تپه شخصی به اسم آمیلی به عنوان مدیر اداری اسد بیگی حکم اخراج ابراهیم عباسی، چهره محبوب کارگران هفت تپه و از نمایندگان صالح آنها را از کانال واتس آپ شخصی خود اعلام کرده است. ظاهرا اسد بیگی که دامنه دزدی و اختلاسش چنان عظیم بود که حتی دوستان و رفقای هم مسلک او در حاکمیت هم نتوانستند آنرا پرده پوشی کنند و مجبور به محاکمه اش شدند، برای توطئه چینی علیه کارگران هفت تپه آزاد است. حکم اخراج ابراهیم عباسی توسط نماینده کارفرمای اختلاس گر، از طرفی کمال پر رویی، و بیشرمی مشتی بیشرف پولدار و استثمارگر را که امروز نه تنها در هفت تپه بلکه بر کل ایران حاکمند، نشان میدهد و از طرف دیگر جبونی شان را که جرات روبرو شدن حتی با یک کارگر و اعلام حضوری اخراج وی را ندارند به نمایش میگذارد. پشت حکم گستاخانه "واتس آپی" آقای آمیلی دنیایی از ترس و هراس از کارگران هفت تپه، از اعتبار، محبوبیت و نفوذ ابراهیم عباسی ها خوابیده است.

آمیلی با علم به اینکه ابراهیم عباسی نمایند ٥ هزار کارگر هفت تپه و دهها هزار خانواده آنها است، کارگرانی که اسد بیگی اربابش و همکارانش را در دولت، مجلس و قوه قضائیه به زانو در آوردند، پشت پیام "واتس آپی" مخفی شده است. اما ظاهرا آمیلی فراموش کرده است که دوره عربده کشی اسد بیگی و اخراج و تهدید و ارعاب علیه کارگر هفت تپه به حکم اراده متحد کارگران این مرکز، مهر باطل خورده است. فراموش کرده است که کارگر هفت تپه نه تنها اختلاس بزرگ اسد بیگی را رونمایی کرد بلکه و بعلاوه یاران او در حکومت را مجبور کرد با طناب کارگر هفت تپه او را به دادگاه بکشانند و محاکمه کنند. فراموش کرده است خلع ید از اسد بیگی توسط کارگر هفت تپه به حاکمیت تحمیل شده است و حداقل ناچار شده اند قول اخراج او از هفت تپه را بدهند. اما ظاهرا آمیلی مانند سرباز ژاپنی در این سه سال از دنیا و مافیا بی خبر است و بعد از سه سال جدال مستمر کارگران با کارفرما و عواملش تازه از خواب سنگین بیدار شده و حکم میدهد و "فرمایشات" بی حساب و کتاب "میفرماید"!

کارگر هفت تپه زیر بار این گستاخی نمیرود! کارگر هفت تپه افسار آمیلی های اسد بیگی را میکشد و این را از همه بهتر روسای جمهوری اسلامی در قوه قضائیه، در دولت و مجلس و وزارت اطلاعات میدانند. کارگر هفت تپه این درجه از گستاخی و حرف مفت و چک بی محل کشیدن را تحمل نمیکند و گستاخان را سر جای خود میگذارد.

ظاهرا کسی نیست این ابله را از خواب زمستانی بیدار کند و به او همپالگی هایش نه تنها در هفت تپه، نه تنها در وزارت اطلاعات شوش و نمایندگان قوه قضائیه آنها، که به وسعت ایران و در هر مرکز کارگری بفهماند که در سال ١٣٩٩ زندگی میکنند. یادآوری کند که کل حاکمیت آنها، کل دستگاه جنایت و سرکوب شان، کل سیستم استثمار و بردگی کاپیتالیستی شان، روی امواج دریای خروشانی قرار گرفته است که با هر موجی میتواند غرق شود. همه سرمایه داران و عوامل و نوکران آنها در حاکمیت و بیرون آن، باید درسی که هفت تپه به اسد بیگی داد را جدی بگیرند. حرف بی حساب و کتاب و حکم بی حساب صادر کردن حکم تف سربالا را دارد. درجه بلاهت آمیلی هر چه باشد، باید شیر فهم شود که دنیا اینقدر هم بی حساب و کتاب نیست و آن دوره، دوره عربده کشی اسد بیگی های ایران پایان یافته است. موج خروشان نفرت دهها میلیون کارگر و انسان زحمتکش و ضد بردگی و فقر و محرومیت، ضد فساد و استبداد و توحش، ضد اسد بیگی های حاکم بر ایران در دیماه ٩٦ و آبان ٩٨ چهره جامعه را عوض کرده است. اگر این شورشها مردم محروم در خلاء سازمان و رهبری و پرچم و افق روشن، به سرانجام نرسید، اما تلاش برای تامین این کمبودها، در دل جنبش کارگری، در دل جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر به وسعت ایران در جریان است.

کارگر هفت تپه پشت نمایندگان محبوب و شریف خود، ایستاده است. هفت تپه ارزش و جایگاه آنها را در مبارزات خود برای زندگی انسانی، علیه بی حقوقی و استثمار و بردگی، علیه توحش و جنایات حاکمین و اسد بیگی های آنها، با گوشت و پوست خود لمس کرده است. عباسی ها، بخشی ها و بهمنی ها و ...در هفت تپه، نه فقط در قلب کارگران هفت تپه که در قلب دهها میلیون کارگر و زحمتکش جامعه ایران جای دارند. دهن کجی به آنها، بی حرمتی به آنها، توطئه چینی علیه آنها را طبقه کارگر در ایران مستقیم اعلام جنگ به خود میداند و ساکت نمی نشیند. طبقه کارگر و بخش محروم جامعه این انسانها را نور چشم و عزیز و نماینده خود میدانند. هر تعرضی به هر یک از این کارگران، هر تعرضی به هر نماینده و سخنگوی کارگری از هفت تپه تا فولاد، از هپکو و آذر آب تا معادن و نفت و پتروشیمی ها و... مستقیم تعرض به طبقه کارگر است و بی جواب نخواهد ماند.

آمیلی ها نه تنها در هفت تپه بلکه در هر مراکز کارگری باید حساب دستشان باشد. گستاخی علیه کارگران و سخنگویان و نمایندگان کارگری جرم سنگینی است و بی مجازات نمی ماند. باید حواسشان باشد که پا را از گلیم خود درازتر نکنند. کارگران پشیمانتان خواهند کرد!

٣ مارس ٢٠٢١