دولت اردوغان یک بار دیگر به عربده کشی و تهدید مردم شمال سوریه و خصوصا مناطق کرد نشین این منطقه پرداخت. ترکیه بعد از تهدیدات مکرر و تمرکز نیرو، با عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این منطقه، عصر امروز چهارشنبه ٩ اکتبر روستای "راس العین" را بمباران کرد. اردوغان اعلام کرده است که به این حملات از زمین و هوا ادامه خواهد داد و تصمیم دارد کل این منطقه راشغال کند. دولت فاشیستی ترکیه بمباران و کشتار مردم بی گناه این منطقه را "مبارزه" با تروریسم و تامین "امنیت" ترکیه نام گذاشته است.

اردوغان مدت زیادی است که مسئله تشکیل"منطقه امن" در شمال سوریه را طرح کرده و به بهانه پوچ امنیت ترکیه عملا میخواهد مناطق مرزی سوریه با ترکیه، از جمله منطقه شرق رود فرات که در حال حاضر در دست نیروهای حزب اتحاد دمکراتیک ( ی پ گ) است را اشغال کند. روزنامه های ترکیه نوشته اند، "ارتش ترکیه قصد دارد در مرحلۀ نخست عملیات خود، منطقه‌ای بطول ١٢٠ کیلومتر و تا عمق ٣٠ کیلومتر در خاک سوریه را به اشغال خود درآورد. آنها مدعی اند بعد از گرفتن این منطقه سه میلیون آواره سوریه ای را در آنجا "مستقر" خواهد کرد.

دولت جنایتکار اردوغان تصمیم دارد ضمن به اشغال درآوردن منطقه ای وسیع از کردستان سوریه و کشتار و آوارگی و خانه خرابی مردم، آوارگان سوریه ای مستقر در ترکیه، که عملا آنها را گروگان گرفته است، در این منطقه مستقر کند. این مردم محروم که از جنگ ارتجاعی در سوریه خانه و زندگی خود را از دست داده و به ترکیه پناه برده اند، امروز قرار است به عنوان ابزار و بازیچه ترکیه بکار گرفته شوند. حق زندگی این مردم، حق بازگشت به محل زندگی خود و هر جا که میخواهند حق مسلم آنها است، اما نقشه اردوغان مبنی بر استقرار آنها در مناطق اشغالی خود در کردستان سوریه نه تنها وحشیانه که ابزار راه انداختن نفاق و دشمنی کور در میان مردم سوریه است.

اقدام دولت ترکیه چیزی جز تصمیم به کشتار وسیع مردم این منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم و پ ک ک نیست. کشتاری که در یک دهه اخیر به وسعت خاورمیانه در جدال میان دول امپریالیستی و متحدین منطقه ای و محلی آنها در جریان بوده است. کارگران و مردم محروم در سوریه ، لیبی و عراق درست مانند جنگ خلیج و بمباران عراق توسط ناتو به بهانه مبارزه با صدام، در کل این کشورها ابتدا به بهانه مبارزه با دیکتاتورها و سرانجام به بهانه جنگ با داعش، وسیعا کشتار شدند. در دل "مبارزه" با داعشی که همراه انواع گروههای جنایتکار و آدم کش در دامن خودشان متولد و پروش یافتند، صدها هزار انسان را به خاک و خون کشیدند، خانه و کاشانه آنها را ویران و دهها میلیون انسان را آواره و خانه بدوش کردند. در این جنایات از دولت آمریکا تا ترکیه، عربستان، اسرائیل، روسیه، سوریه، ایران و ...، سهیم بوده اند. اگر روزی قرار باشد سران جریانات تروریستی و جنایتکاران جنگی را محاکمه کرد، بی تردید روسای دولت ترکیه، عربستان، ایران و آمریکا و روسیه و... همگی قبل از آدم کشان داعش باید محاکمه شوند.

در دل لشکر کشی و بمباران مردم زحمتکش در سوریه توسط ارتش ترکیه، به روال همیشگی در میان ناسیونالیستهای کرد، صدایی آشنا شنیده میشود. میگویند آمریکا به "کرد" از پشت خنجر زده است. این ادعا پوچ و بی اساس است. لابد کسی که خود را متحد آمریکا میداند، به آمریکا اعتماد میکند، او را مدافع مردم محروم میداند، امروز هم ترک سوریه از جناب آمریکا را خیانت به خود و مردم زحمتکش حساب میکند. این توهمات و دمیدن در اینگونه امید و آرزوها، بخشی از مشکلات امروز مردم کردستان سوریه است. آمریکا هیچ زمانی برای دفاع از مردم زحمتکش در سوریه و هیچ کجای دنیا وارد جنگ با کسی نشد. آمریکا درست مانند بقیه دولتها در دوره ای تاریخی و برای حل و فصل معضلات خود با حریفان جهانی و منطقه ای وارد جنگی شد، جنگی که در آن از ارتش آمریکا و بقیه نیروهای مسلح آن کمترین استفاده شد. جنگی که بر دوش دیگران و از جمله جریاناتی که اکنون میگویند به آنها خیانت کرده است، پیش برده شد. دولت ترامپ مانند بقیه دولتهای مرتجع در این دوره و برای پیشبرد جدال خود با رقبایش از هر جریان و حزب و دولتی در خدمت اهداف و سیاست خود استفاده کرد و اکنون به آنها احتیاجی ندارد و همه را مرخص کرده است. خدمت آنها تمام شده است و افاضات ترامپ علیه ترکیه که نباید حمله کند و.. نیز، فقط تبلیغاتی ریاکارانه است.

امروز و بعد از ویرانی سوریه، توازنی میان بازیکنان در جنگ سوریه ایجاد شده است. آمریکا راهی جز عقب نشینی در مقابل خود ندارد، ماندن در سوریه را به نفع خود نمیداند و کل خاورمیانه جایگاه گذشته را برایش ندارد. اعتراضات به ترامپ برای عقب نشینی از سوریه در هیئت حاکمه آمریکا نیز ربطی به دلسوزاندن برای مردم کرد زبان ندارد. برای هیئت حاکمه آمریکا، عقب نشینی از سوریه به معنای پذیرش شکست در مقابل روسیه است. مخالفت آنها با تصمیم ترامپ و خارج شدن از سوریه، تلاش برای نپذیرفتن این شکست است. نه آمدن دیروز نیروهای آمریکا به خاورمیانه برای نجات جان مردم این منطقه بود و نه رفتن امروز آنها.

افسار زدن دولت ترکیه هم کار آمریکا و شرکایش، کار دولتهایی که خود مسبب و بانی این توحش و از هم گسیختگی شیرازه جامعه در سوریه و ویرانی و کشتار و سازمان دادن انواع بانهای ارتجاعی منجمله داعش اند، نیست. افسار زدن دولت فاشیست اردوغان کار طبقه کارگر در ترکیه، در کشورهای غربی و در همه منطقه است. لشکر کشی اردوغان به سوریه و کشتار مردم بی دفاع این منطقه جنایت جنگی است. جنایتی که امروز به یمن منافع اقتصادی و سیاسی این دولتها به نرم جهان تبدیل شده است. به این توحش باید پایان داد. پایان دادن به این توحش کار طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در جهان است. کشورهای خاورمیانه از سوریه تا عراق و... باید از حضور دولتهای مختلف منطقه ای و جهانی خالی شوند. تعیین تکلیف با مرتجعین حاکم بر این کشورها کار جنبش طبقه کارگر و مردم آزادیخواه این کشورها است. جنبشی که امروز در ایران و عراق شاهد حضور وسیع مردم محروم برای پایان دادن به حاکمیت این جنایتکاران و افسار زدن آنها هستیم.

٩ اکتبر ٢٠١٩