در اعتراض به یورش جنایتکارانه ی نیروهای اسرائیلی به کشتی های امداد رسانی مردم غزه و کشتن و زخمی کردن تعدادی از امداد رسانان و بازداشت چند صد نفر باقیمانده٬ موجی از تنفر و اعتراض در سراسر دنیا علیه گردن کشی و قلدری دولت اسرائیل به راه افتاد. مردم معترض در تظاهراتهای خیابانی اروپا، امریکا، اسرائیل و خاورمیانه نفرت خود را از توحش آشکار دولت فاشیستی اسرائیل نشان دادند. اما در این میان تصمیم اتحادیه کارگران بنادر سوئد در بلوکه کردن کشتی ها و کالاهای اسرائیل نمونه بارز اعتراض طبقه کارگر با اتکا به قدرت خود بود. اتحادیه کارگران بنادر

سوئد اعلام کرد: حرکت کشتی ها و عبور کالا از و به به مقصد و از مبدا اسرائیل را بلوکه خواهد کرد. زمان پیش بینی شده برای این امر از ۱۵ تا ۲۵ ژوئن اعلام شده است. شرط تعیین شده برای عدم انجام این اقدام، بررسی حادثه، مجازات عاملان و مسببین این حادثه و لغو محاصره ی غزه ازسوی اسرائیل عنوان شده است. مدیر اتحادیه بنادر سوئد که نصف کل کارگران بنادر سوئد را نمایندگی میکند گفته است: این اتحادیه با دیگراتحادیه ها و سندیکاها در سطح بین المللی تماس گرفته و امیدوار است که آنها نیز به این اقدام بپیوندند.

اقدام کارگران سوئد در شرایطی که دول غربی و شورای امنیت مشغول چرتکه انداختن دیپلماتیک و محاسبات ریاکارانه در مقابل این جنایت هستند٬ هنگامی که حقوق بشر و موازین بین المللی اعلام شده آنها در مقابل منافع و محاسبات سیاسی و بند و بستهای دیپلماسی شان بیش از پیش رنگ باخته است٬ هنگامی که دولتهای مرتجعی چون ایران این جنایت و محاصره اقتصادی مردم محروم و بیگناه نوار غزه را دستمایه افزایش کینه و نفرت مذهبی و قومی برای معاملات خود میکنند٬ کارگران بنادر سوئد٬ تنفر عمومی بشریت مدرن در سراسر جهان را از تروریسم دولتی اسرائیل، از رذالت دول غربی، از چهره کریه و ریاکار مراجع بین المللی بورژوازی را نمایندگی میکنند. کارگران بنادر سوئد اعلام میکنند که راه بشریت متمدن از راه همه ی این نیروهای ارتجاعی جدا است.

اقدام کارگران سوئد خاطره ی اقدام مشابه کارگران بنادر استرالیا در دوره جنگ خلیج و حمله به عراق٬ اقدام مشابه کارگران بندر بصره در عراق در دفاع از هم طبقه ایهایشان در فلیپین و حرکت کارگران نفت ایران علیه رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی را زنده میکند. کارگران سوئد راه نشان دادند٬ راه طبقه کارگر و انسان مدرن در مقابل توحش افسار گسیخته دولت اسرائیل و در مقابل سیاست ریاکاری و حقه بازی دولت آمریکا و سایر دولتهای حامی اسرائیل و در مقابل دولتهای مرتجع اسلامی که رنج و محنت و فقر و محرومیت مردم فلسطین را دستمایه معامله و بند و بست خود کرده اند. نشان دادند که طبقه کارگر فقط با اتکا به قدرت خود در فلج کردن ماشین اقتصادی بورژواژی است که میتواند در جدال برای دفاع از انسانیت با قامتی رسا بایستد.

اقدام کارگران سوئد باید سرمشق قرار بگیرد و طبقه کارگر باید از این تجربه و از تجارب کارگران بنادر استرالیا٬ کارگران بصره در جنوب عراق و کارگران نفت ایران٬ در اتحاد انترناسیونالیستی خود برای مقابله با تعرض بورژوازی به این طبقه و در جدال و مبارزه طبقاتی خود استفاه کند. امروز طبقه کارگر جهانی در اعتراض و مبارزه خود علیه یورش بورژوازی به سطح معیشت خود بیش از هر زمان به چنین اقدامات ارزشمندی نیازمند است.

زنده باد کارگران بنادر سوئد

خالد حاج محمدی
٣ ژوئن ٢٠١٠