خیزش دی ماه ٩٦ نقطه عطفی در جنبش آزادیخواهی مردم ایران است. جنبشی که همه جناح های بورژوازی ایران را نشانه گرفته و جنبشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی اکنون بطور مطلق  فاقد حرمت و مشروعیت و لم دادن به توهم توده های گرسنه و انتظار آن ها برای بهبودی در زندگی خود توسط بالایی هاست.

 همه جناح های بورژوازی ایران در حاکمیت و در اپوزیسیون پیام این جنبش را شنیده و در تکاپوی پاسخی به آن با هدف حفظ نظام سرمایه داری و دولت جمهوری اسلامی اند.

 "رفراندم"، "آشتی ملی"، "صلح جناح ها با هم" و...، منشور سازش با جمهوری اسلامی و آلترناتیو بورژوایی برای عبور از این بحران و دور زدن حکم مردم به سرنگونی رژیم به قدرت خود و از پائین است. اما این راه حل ها اگر جمهوری اسلامی را نجات ندهد، که نمی دهد، سناریویی برای بدترین نوع خشونت و نگاه داشتن اسلام سیاسی و جریانات قومی و مذهبی در صحنه و گسیختگی کامل زندگی مدنی و بانی سیه روزی مردم و تباهی  جامعه است.

 بر متن فقدان رهبری، سازمان و پرچم واحد و ناروشنی مردم در معنای پیروزی، جناح راست در حاکمیت و در اپوزیسیون با طرح رفراندوم و یا هر جواب دیگر با تعبیر رد "روش‌های خشونت‌طلبانه"، می خواهند حفظ حاکمیت و ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را بعنوان راه حل و تغییر در مقابل جامعه قرار دهند.

 ما موظف به از بین بردن این محدودیت و کمبود هستیم. و بعنوان گام اول و حیاتی، "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران" * را بعنوان پرچم و افق انقلابی و انسانی، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تضمین حق مردم در تعیین نظام آتی ایران، به جامعه اعلام می کنیم.

 در مقابل اجماع بورژوایی برای دست بدست کردن قدرت در بالا و علیه دخالت مردم در سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی)، احزاب سیاسی، نیروها و شخصیت های اپوزیسیون را فرا میخواند، برای تامین پرچم و افق روشن پیروزی جنبش سرنگونی، دفاع از طبقه کارگر و مردم در مقابل هر نوع سازش با جمهوری اسلامی و حفاظت از جامعه در مقابل استیلای دارودسته های ارتجاعی و باند سیاهی اسلامی، قومی و عشیره ای و کانگسترهای سیاسی، این منشور را مورد حمایت قرار دهند.

 ما از احزاب سیاسی می خواهیم منشور سرنگونی را بعنوان بیاینه مشترک پذیرفته و پایبندی خود به تعهدات آن اعلام کنند. این حرکتی انسانی و اقدامی فوری، خطیر و گامی موثر در خنثی کردن نقشه های بورژوازی علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه برای  سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.

  

خالد حاج محمدی

از طرف حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

مارس ٢٠١٨

 

(منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران ضمیمه است)

 

***

 

منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران

 

سرنگونی بی قید و شرط و کامل جمهوری اسلامی، باز داشتن عوامل آن از امکان مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنیادهای زندگی مدنی و همچنین تضمین حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حکومتی آینده کشور، اساس منشور سرنگونی جمهوری اسلامی است. سرنگونی جمهوری اسلامی پیش شرط تضمین حق مردم در تعیین نظام آتی ایران است.

 معنی پیروزی جنبش سرنگونی، جایگزین شدن جمهوری اسلامی با یک دولت موقت با وظیفه اعلام فوری مطالبات انقلابی زیر به عنوان قانون و اجرای بی قید و شرط آنها است.

 ۱ - اعلام سرنگونی و انحلال جمهوری اسلامی

۲ - انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و کلیه دارودسته های نظامی و شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، تحت کنترل گرفتن کامل کلیه امکانات تسلیحاتی، تدارکاتی و اموال و دارائی های این ارگانها و نهادها .

۳ - انحلال کامل وزارت اطلاعات.

۴ - قابل دسترس کردن کلیه آرشیوها، بایگانی ها و پرونده های دولت از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای مردم.

۵ - مصادره کلیه موقوفات و اموال و دارائی های نهادهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک اسلامی، اموال سران جمهوری اسلامی، "حوزه های علمیه" و نهادها و مدارس اسلامی و استفاده از آنها برای رفع نیازهای مادی، معنوی، تفریحی، سیاسی و اجتماعی مردم.

۶ - انحلال کلیه "حوزه های علمیه"

۷ - دستگیری سران جمهوری اسلامی

۸ - مسلح کردن مردم در میلیس های توده ای برای دفاع از آزادی، برای سرکوب مقاومت بازماندگان جمهوری اسلامی و تعرض هر نیروئی به آزادی ها و حقوق مردم.

۹ - اعلام جدائی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش.

۱۰ - لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند. اعلام آزادی مذهب و بی مذهبی.

۱۱- اعلام آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.

۱۲ – اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است.

۱۳- اعلام برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت.

۱۴ - آزادی کلیه زندانیان سیاسی.

۱۵ - لغو مجازات اعدام.

۱۶ - دسترسی همگانی بویژه تشکلهای توده ای مردم و احزاب سیاسی به رسانه های جمعی دولتی.

۱۷- لغو تمام پیمان های ضد مردمی، نظامی،  سلطه طلبانه و سرکوبگرانه 

۱۸- ـ لغو تمام کمکهای مالی و نظامی به دسته های قومی و مذهبی   

۱۹- لغو دیپلماسی سری

۲۰ – تضمین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار بالای ۱۶ سال. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند.

۲۱ – ارجاع مساله تعیین نظام حکومتی آینده ایران و تهیه قانون اساسی به مجمع نمایندگان مستقیم مردم حداکثر ظرف ۶ ماه.

۲۲ - برگزاری رفراندم در مناطق کرد نشین غرب ایران، زیر نظارت مراجع رسمی بین المللی، برای دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم این مناطق برای ماندن در ایران بعنوان اتباع متساوی الحقوق با دیگران و یا جدائی از ایران و تشکیل دولت مستقل. این رفراندم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان، به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در این همه پرسی، انجام شود.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست (خط رسمی) همه مردم آزادیخواه، احزاب سیاسی، تشکل های توده ای و فعالین سیاسی را فرا میخواند که برای دفاع از جامعه ایران در مقابل هر نوع سازش با جمهوری اسلامی و برای حفاظت از جامعه در مقابل استیلای دارودسته های ارتجاعی و باند سیاهی اسلامی، قومی و عشیره ای و کانگسترهای سیاسی این منشور را مورد حمایت قرار دهند.

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

فوریه ۲۰۱۸-  بهمن ۱۳۹۶