به اعضا و فعالین حزب

رفقای عزیز!

انتخابات نمایندگان کنگره پایان یافته است و پروسه سیاسی کنگره عملا شروع شده است.

در این پروسه تلاش و کار نمایندگان حزب برای آماده کردن خود، مباحث و مسائلی که فکر میکنند لازم است کنگره به آن بپردازد، قرار و قطعنامه هایی که لازم میدانند به تصویب کنگره برسد، در دستور قرار میگیرد.

رفقا!

کنگره نهم حزب در دوره سیاسی حساسی برگزار میشود و همین دوره وظایف جدی ای در دستور همه ما و بویژه کنگره و حزب ما قرار میدهد. دخالت فعال کل نمایندگان و همه حکمتیستها در پروسه سیاسی کنگره گامی جدی

در ایجاد آمادگی حزب برای رفتن به پیشواز دوره ای جدید از سیاست در ایران است. بدون ترید این دوره مهر خود را بر کنگره ما میزند. اما مسئله حیاتی تر این است که ما برای کوبیدن مهر خود بر این دوره و آینده سیاسی جامعه و بر مبارزه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در ایران برای آزادی، برابری، رفاه و عدالت اجتماعی آماده باشیم. این مهمترین مسئله کنگره نهم حزب است.

از اینرو همه فعالین حزب وبویژه نمایندگان کنگره وظیفه سیاسی جدی و سنگینی را بر دوش دارند. ضروری است علاوه بر نمایندگان کنگره، همه کمیته های حزبی، همه اعضا و کادرهای حزب در مباحثات کنگره به هر صورت که برایشان مناسب است دخالت کنند.

بی تردید در این کنگره جای بخش مهمی از فعالین و کادر و اعضا حزب در ایران و همچنین جای هزاران فعال کمونیست، کارگر و زن و جوان کمونیست، بدلیل استبداد سیاسی حاکم بر جامعه ایران، خالی است.

همینجا از همه فعالین، اعضا، کادرهای و دوستداران حزب، درایران درخواست میکنیم که فعالانه در پروسه سیاسی کنگره شرکت کنند. تلاش کنند به هر شیوه و از هر کانالی که خود از نظر امنیتی مناسب میدانند، نظرات خود، سیاستها و تاکتیکهایی که فکر میکنند کنگره باید به آن بپردازد را بدست رهبری حزب برسانند.

چند کلام خطاب به فعالین کارگری، زنان، مردان و جوانان عدالتخواه و برابری طلبی که برای جامعه ای انسانی، برای برابری و آزادی انسانها تلاش و مبارزه میکنند! رفقا حزب حکمتیست (خط رسمی) متعلق به شما است.

ما از هر بحث، نقطه نظر و هر سیاستی که فکر میکنید حزب حکمتیست باید در این دوره برای ارتقا مبارزه طبقاتی و پیروزی کمونیسم در ایران اتخاذ کنند، استقبال میکنیم.

 

برای همگی شما آرزوی موفقیت میکنیم

خالد حاج محمدی

از طرف کمیته رهبری حزب حکمتیست( خط رسمی)

٥ مارس ٢٠١٨