چاپ

چهارم شهریور ١٣٦٨ بهمن جوادی(غلام کشاورز) چهره برجسته و شناخته شده جنبش کمونیستی ایران٬ زمانی که برای دیدار بستگان خود به قبرس رفته بود٬ توسط جمهوری اسلامی ترور شد. بعد از ترور غلام کشاورز٬ در تاریخ ١٣ شهریور همان سال صدیق کمانگر چهره برجسته جنبش کمونیستی ایران و از رهبران با نفوذ و محبوب کمونیست در کردستان٬ در یکی از اردوگاههای کومه له در کردستان عراق توسط عوامل جمهوری اسلامی ترور شد. غلام کشاورز و صدیق کمانگر از اعضا رهبری وقت حزب کمونیست ایران بودند. ترور این رفقا ضایعه بزرگی برای جنبش کمونیستی

و طبقه کارگر ایران بود. طبقه کارگر با این اتفاق دو رهبر آگاه و مصمم خود را از دست داد. اکنون ٢١ سال از آن تاریخ میگذرد و هنوز چهره محبوب و عزیز این رفقا٬ نقش و جایگاه مهم آنها ٬ و یاد عزیزشان در خاطره همه ما٬ در خاطره همه کسانی که آنها را میشناختند زنده است. غلام کشاورز و صدیق کمانگر از پیشقراولان مبارزه کمویستی طبقه کارگر ایران برای آزادی و برابری٬ برای سوسیالیسمِ بودند.
پرچمی که این رفقا در دفاع از آزادی و برابری انسان برداشتند٬ اکنون از جانب هزاران زن و مرد و جوان کمونیست٬ در دست نسلی از کمونیستهای طبقه کارگر در اهتزاز است. روزی که صف ما بتواند نیروی خود را٬ صف آگاه طبقه کارگر و انسان برابری طلب را به میدان آورد٬ روزی که شعار آزادی برابری حکومت کارگری از مراکز کار و خیابانهای تهران بلند شود٬ آن روز یاد این رفقا و هزاران کمونیست دیگر را با بگور سپردن جمهوری اسلامی و به اهتزاز در آوردن پرچم سوسیالیسم در میادین شهرها جشن خواهیم گرفت. گرامی باید یاد عزیز غلام کشاورز و صدیق کمانگر.
خالد حاج محمدی
١٠ سپتامبر ٢٠١٠