چاپ

٢٨مرداد امسال سی امین سالگرد فرمان حمله خمینی جلاد به ڪردستان٬ سالگرد یورش به دستاوردها و سنگرهای انقلاب ٥٧ مردم ایران در ڪردستان است. سی سال پیش در چنین روزهائی ضد انقلاب جمهوری اسلامی با لشگر ڪشی وسیع به ڪردستان و تحمیل جنگی خونین به مردم٬ با راه انداختن اعدامهای صحرایی از جانب خلخالی جلاد و به فرمان امام٬ تلاش ڪردند آخرین سنگرهای مقاومت مردم ایران را در هم شڪنند و اهداف عادلانه مردم در انقلاب ٥٧ را زیر خاڪ دفن ڪنند. در این راستا جمهوری اسلامی برای تحمیل خود٬ فقط در چند سال اول حاڪمیت خود٬

بیش از صد هزار نفر از مخالفین خود در سراسر ایران را اعدام ڪرد. همه تشڪلهای ڪارگری٬ همه شوراهای محلات و مردمی را منحل ڪرد٬ همه سازمانهای زنان و جوانان را غیر قانونی اعلام ڪرد. همه احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف خود را ممنوع ڪرد. هزاران زندانی سیاسی را تیر باران ڪرد و زندانهای خود را از مخآلفین جمهوری اسلامی پر ڪرد. چاقو ڪشان حزب الله را در خیابانها علیه زنان٬ جوانان و مردم متمدن و برای پوشاندن فضای اسلامی و عزا بر جامعه٬ رها ڪردند.  

فرمان حمله به ڪردستان از جناب خمینی جلاد٬ اقدامی برای شڪست بارقه های آزادیخواهانه و احساس پیروزی مردم ایران بعد از به زیر ڪشیدن حڪومت پهلوی و برای تثبیت ڪامل موقعیت خود در مقابل مردمی بود ڪه برای ایجاد رفاه و جامعه ای آزاد و انسانی علیه رژیم شاه بپا خاسته بودند.

مردم آزادیخواه ڪردستان!

امروز بعد از سی سال از آن تاریخ٬ جامعه ایران وارد دوران حساسی شده است. امروز بخشی از قاتلین دیروزمردم٬ بخشی از فرماندهان و رواسای ضد انقلاب اسلامی٬  در تلاشند اعتراض مردم را بار دیگر دستمایه پیشبرد اهداف ارتجاعی خود ڪنند. امروز و در دل جنگ و جدال میان جناحهای جمهوری اسلامی٬ موسوی و رفسنجانی و خاتمی و ڪربی و ... در تلاشند اعتراض سی ساله ڪارگر و زن و جوان را به ڪلیت جمهوری اسلامی٬ زیر پرچم ارتجاعی سبز خود ببرند. اعتصاب عمومی در ڪردستان اعلام مخالفت بر حق مردم به ڪلیت جمهوری اسلامی است. اعلام تنفر از سی سال جنایت و بربریت علیه مردم٬ اعلام انزجار از لشگر ڪشی و ڪشتار٬ از بی حقوقی و استبداد٬ از زن آزاری و خفقان است. پیوستن به اعتصاب عمومی٬ اعلام پرچم دیگری علیه پرچم سیاه و سبز جناحهای جمهوری اسلامی و در دفاع از همه تلاشهای انسانی ڪارگر و زن و جوان و مردم محروم علیه استبداد حاڪم است.

٢٨ مرداد امسال با تعطیلی عمومی٬ با ابتڪارات مختلف٬ یاد مقاومت مردم در مقابل ضد انقلاب اسلامی٬ یاد جانباختگان سی سال حاڪمیت جمهوری اسلامی٬ یاد عزیزان خود را گرامی بداریم. در این روز با پیوستن به اعتصاب عمومی به همه اعلام ڪنیم ڪه ما مردم آن جنایات را فراموش نڪرده ایم٬ ڪه ما صف دشمنان خود را می شناسیم٬ ڪه ما آزادی و برابری میخواهیم. هر انسان شریف٬ هر زن و جوان آزاده٬ هر ڪارگر حق طلب٬ هر معلم و دانشجوی انسان دوست لازم است برای تحقق اعتصاب عمومی در همه شهرهای ڪردستان  و ایجاد صفی متحد علیه ڪلیت جمهوری اسلامی تلاش ڪند.

٢٨ مرداد با تعطیلی شهر و روستا٬ یاد راهپیمایی مردم سنندج٬ سقز٬ بانه و ... به مریوان را٬ یاد ڪوچ تاریخی مردم مریوان٬ یاد جنگ و مقاومت مردم در شهرهای ڪردستان٬ یاد همه ڪسانی ڪه در دفاع از آزادی و انسانیت در تمام ایران علیه جمهوری اسلامی جان باختند را گرامی بداریم.