زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

بخش عمده ای از اروپا روزانه شاهد اعتراضات متعدد اقشار کم درآمد علیه فشارهای اقتصادی غیرقابل تحمل دولت است. کشورهای یونان و اسپانیا و پرتقال که شاهد فشار غیر قابل تحمل طبقه سرمایه دار و بانکداران به رهبری دولت علیه طبقه کارگر و مردم زحمتکش این جوامع است، روزهای پرطلاتمی را می گذرانند. در روزهای اخیر اروپا صحنه تظاهرات های صدها هزار نفره کارگران و مردم زحمتکش این جوامع در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دول بورژوایی برای نجات سرمایه از بحران خود بود.

 

عکس العمل خودبخودی اقشار و طبقات مشابه در کشورهای دیگر جهان معمولا یک نگاه بی تفاوت ولی همراه با حس همدردی و هم سرنوشتی است. در این میان کارگران بنادر در سوئد دست به یک ابتکار کارگری زدند. آنها در روزهای گذشته، در همبستگی با هم طبقه ای های خود در بنادر پرتقال دست به اعتصاب زدند، دست از کار کشیدند و با حضور متحد در خیابانها و سر دادن سرود بین المللی طبقه کارگر، اقدام مهم شان و حمایت شان را به اطلاع جامعه رساندند.

این اولین اقدام سوسیالیستی کارگران بنادر سوئد نیست. آنها قبلا در اعتراض به یورش نیروهای اسرائیلی به کشتی های امداد رسانی مردم غزه نیز کل کشتی ها و کالاهای اسرائیلی را به تصمیم اتحادیه آنها و در دفاع از مردم غزه بلوکه کردند.

در متن اوضاعی که دولت های بورژوایی در کشورهای دمکراسی در مشورت و اتحاد بی نظیری تعرض شان را علیه طبقه کارگر و اقشار زحمتکش پیش می برند، چاره کارگر نگاه همراه با سمپاتی به یکدیگر و در عمل سکوت و یا حرکات در انزوا نیست. اقدام سوسیالیستی کارگران بنادر سوئد این پیام را به همه میرساند که راه مشترک و چاره مشترک ما طبقه کارگر هم به میدان آمدن یکدست در دفاع از خود و هم طبقه هایمان در کشورهای مختلف است. اگر سرمایه داران و بانکداران و دولت های شان دست کمک به سوی هم دراز میکنند و بین آنها هیچ مرزی برای اتحاد طبقاتی به رسمیت شناخته نمیشود، چرا طبقه کارگر نباید از همین اتحاد دشمنانش درس بگیرد و دست در دست هم تعرض وحشیانه سرمایه را به زندگی و معیشت خود پس بزنند؟

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست طبقه کارگر در هر نقطه از این کره خاکی را به اتحاد و اقدام مشترک جهانی و منطقه ای در مقابل تعرضات لجام گسیخته دولت های "دمکراتیک" و "غیر دمکراتیک" سرمایه فرامیخواند و خود را بخشی جدایی ناپذیر از این اقدام می بیند و برایش تقلا میکند.


زنده باد کارگران بنادر سوئد
زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲

www.hekmatist.com