چاپ

کارگران هفت تپه در دوره تاریخی پر مشقتي با تمام توان علیه بی حقوقی خود به میدان آمده اند. صدای کارگران هفت تپه در کنار و همراه با اعتصاب بزرگ کارگران فولاد توانست همه موانع سانسور و دیوار استبداد جمهوری اسلامی را فرو ريزد و جامعه را با هفت تپه و فولاد به هم وصل کرد.

در تمام این دوره همه سران و روسای ریز و درشت جمهوری اسلامی، همراه با مراکز پلیسی و امنیتی، به تکاپو افتادند. هر روز در قامتي ظاهر شدند تا کارگران هفت تپه و فولاد را به زانو در آورند. تا امروز هفته تپه ای و کارگر فولاد متحد و در کنار هم برای حقوق خود در میان هاله ای بزرگ به قامت ایران و صفی از آزادیخوهان در جهان استقامت و ايستادگي کرده اند و همه تلاشها را جهت سرکوب، خفه کردن صدای نمایندگانشان، ایجاد انشقاق و چند دستگی در میان خود و همه شایعات و پرونده سازی های مهندسی شده علیه نمایندگان و سخنگویان خود را افشا و خنثی کرده اند.

مدتی قبل در حمله به هفت تپه تعداد زیادی از نمایندگان و سخنگویان آنها را دستگیر کردند تا اعتصاب شکست بخورد، اما کارگران هفت تپه متحد در کنار هم و متشکل با رفقای خود در فولاد در یک صف ایستادند. آنها اکثر رفقای خود را آزاد کردند و اما تا امروز هنوز اسماعیل بخشی که در این مدت به عنوان نماینده و سخنگوی کارگران در میدان بود در زندان است. سپیده قلیان از حامیان کارگران اعتصابی هنوز در بند است و علی نجاتی از فعالین کارگری و نمایندگان قدیمی تر کارگران نیز دستگیر و در زندان است. امروز و در این مدت کارگران هفت تپه به روشنی اعلام کرده اند که تا آزادی این سه نفر حتی مذاکره نخواهند کرد. بارها اعلام کرده اند که مذاکره منوط به آزادی گروگانهای آنها نزد جمهوری اسلامی است.

اما در یکی دو روز اخیر حاکمین و کارفرما تلاش زيادي بخرج دادند تا کارگران هفت تپه را به زانو در آورند. پدیده اعتصاب شکن و تلاش پلیس و دم و دستگاه کارفرما همراه میدیای وسیع آنها همگی در کنار هم در صدد به زانو در آوردن هفت تپه ای ها هستند. رسانه های جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از ماشین سرکوب با اتکا به تعدادی اعتصاب شکن "پایان اعتصاب" را اعلام کرده اند و در کنار و همراه آنها مشتی فرصت طلب و غیر مسئول نیز این خبر را در بوق کرده اند. این در شرایطی است که با همه این تلاشها هفت تپه ای ها و نمایندگان آنها هنوز در اعتصابند و تن به این زورگویی نداده اند. این در شرایطی است که سندیکای کارگران هفت تپه پایان اعتصابی را اعلام نکرده است، و این در شرایطی است که سندیکای کارگران هفت تپه اعلام کرده اند که ٩٦ درصد از کارگران رای به ادامه اعتصاب داده اند. این در شرایطی است که هنوز نماینده آنها اسماعیل بخشی در زندان است و کارگران بر آزادی فوری و بی قید و شرط او و علی نجاتی و سپیده قلیان تاکید میکنند.

کارگران هفت تپه هر زمان لازم بدانند و به صلاح بدانند حق دارند تصمیم بگیرند که اعتصاب را پایان بدهند. آما فقط آنها این حق را دارند و تا زمانی که خود هفت تپه ای ها چنین تصمیمی را رسما اعلام نکرده اند، هر نوع شایعه پراکنی مبنی بر پایان اعتصاب، در کنار تبلیغات مهندسی شده حاکمیت و ارگانهای سرکوب آنها و در کنار اعتصاب شکنان و شایعه پراکنان، در کنار دشمنان کارگران هفت تپه قرار میگیرند. فقط هفت تپه ای ها و نمایندگان آنها حق دارند!

کارگران هفت تپه در یک دهه گذشته دهها اعتراض و اعتصاب را پیش برده اند و هیچ زمانی جایی برای کدخدامنشی عوامل خانه کارگر و حاکمیت باقي نگذاشته اند. جدال امروز کارگران هفت تپه و فولاد جدال و جنگ آخر نیست. روزی تصمیم گرفتند اعتصاب کنند و هر زمان مصلحت بدانند میتوانند وارد مذاکره شوند و به اعتصاب خاتمه دهند. مهم این است که خود آنها، همانهایي که تا امروز متحد و یکپارچه همراه و در کنار نمایندگان خود اعتصاب کردند، متحدانه و از طریق تشکل مستقل خود و نمایندگانشان پایان اعتصاب خود را هم تصمیم بگیرند و به جامعه هم اعلام کنند.

تا کنون کارگران هفت تپه و فولاد قهرمانانه ایستاده اند. جامعه و همه هم طبقه ای های آنها تلاش و مبارزه این دوره آنها و رهبران و سخنگویانشان را ارج میگذارد. آنها در همین مدت گوشه ای از توان خود و طبقه کارگر ایران را در مقابل جامعه نمایش دادند و عظمت عدالتخواهی کارگری خود را به همه ناباوران نیز نشان دادند. امروز هر کس و حتی مخالفین سر سخت عدالتخواهی طبقه کارگر مدال دفاع از کارگران هفت تپه و فولاد را به سینه میزنند تا برای خود اعتباری بخرند. این موقعیت دستاورد بزرگی برای طبقه کارگر در ایران است. امروز اسماعیل بخشی های هفت تپه و فولاد در چشم جامعه به عنوان شریفترین و جسور ترین و محق ترین و صالحترین رهبران کارگری برسمیت شناخته شده اند و در قلب میلیونها انسان جای گرفته اند.

بی تردید کارگران هفت تپه محق اند هر تصمیمی بگیرند! اعتصاب این دوره هم نه اولین و نه آخرین اعتصاب آنها است. قطعا کارگران هفت تپه متحد خواهند ماند و متحدانه فعالین و گروگانهای خود را آزاد خواهند کرد و قدر اتحاد و یکپارچگی این دوره خود را خواهند دانست. اما کارگر هفت تپه به کدخدا و وکیل احتیاج ندارد. ایلنا و رسانه های جمهوری اسلامی و حامیان مختلف آنها در شایعه پراکنی علیه هفت تپه ای ها شکر میل میکنند که سندیکای هفت تپه را بی اعتبار و پایان اعتصاب را اعلام کنند.

 

سوم دسامبر ٢٠١٨