چاپ

مدتی است به بهانه ضرورت تشکیل "مجمع عمومی" کارگران شرکت واحد، تلاشی نفاق افکنانه راه افتاده است و رهبری موجود سندیکای شرکت واحد عملا دور زده شده است. بهانه این است که رهبری قانونی و موجود کنونی بدلیل عدم تشکیل مجمع عمومی در فاصله ای طولانی، دیگر مشروعیت ندارد و آنها در تلاش اند مستقل از این رهبری تکلیف سندیکا و رهبری آن را روشن کنند. برای تامین این هدف روز سه شنبه ٢٢ آبان قرار برگزاری "مجمع عمومی" را به نام کارگران واحد صادر کرده اند. این تلاش که از جانب کارفرما و خانه کارگر و شوراهای اسلامی حمایت میشود، نه برای اتحاد کارگران واحد، نه با هدف برگزاری مجمع عمومی و دخالت کارگران و یا تعیین تکلیف رهبری کنونی، بلکه تلاشی آشکار و برنامه ریزی شده علیه اتحاد کنونی و اقدامی علیه سندیکای شرکت واحد، فعالین آن و همه کارگران این مرکز است.

"مجمع عمومی" و "عدم مشروعیت رهبری کنونی" بهانه است. اگر چیزی در این میان مشروعیتی ندارد این تلاش ضد کارگری با پرچم دروغین دفاع از تشکیل مجمع عمومی است. کارگران شرکت واحد فراموش نکرده اند که در بیش از ده سال گذشته هر تلاش آنها و سندیکا برای تجمع کارگران، هر تلاش آنها برای تشکیل مجمع عمومی، با سد نهادهای ارتجاعی و ضدکارگری چون خانه کارگر، شورای اسلامی، حراست و مرکز اطلاعات و یا کارفرما، روبرو شده است. محجوب ها و صادقی ها چماقداران جمهوری اسلامی و قمه کشانی بودند که در اولین اجلاس سندیکای واحد به تجمع کارگران حمله کردند و با چاقو کشی همراه با عده ای اجیر شده دست به تهدید و کشتن فعالین آن زدند. امروز همینها با تحریک عده ای تلاش میکنند آخرین بارقه های وجود یک تشکل مستقل را زیر خاک کنند. امروز کسانی که فریب این نیرنگ را خورده اند و به نام دفاع از تشکیل "مجمع عمومی" به نفاق افکنی و انشقاق در میان کارگران شرکت واحد دست زده اند، آگاهانه یا ناآگاهانه وارد بازی شده اند که صاحبان اصلی آن نه کارگران شرکت واحد که مدیریت اتوبوسرانی و خانه کارگر و عوامل آنها خواهد بود. بازی که قرار است نتیجه آن سرهم کردن یک سندیکای دست ساز دولتی، ضد کارگری و ارتجاعی باشد که اولا آلترناتیو سندیکای موجود شرکت واحد باشد و از طرف دیگر به نام نماینده کارگران شرکت واحد در سازمان جهانی کار و .... برای جمهوری اسلامی آبرو و مشروعیتی بخرد.

کارگران شرکت واحد در این روزها اتفاقا باید و مستقل از هر کمبود سندیکا ، همراه با رفقا و نمایندگانشان در این سندیکا، این تلاش نفاق افکنانه را خنثی کنند سندیکای شرکت واحد هر اشکالی داشته باشد، رفع آن به خانه کارگر و کارفرما و وزارت کار و ....مربوط نیست. اینها کوچکترین مشروعیتی برای دخالت در مسائل کارگران اتوبوسرانی را ندارند.

کسانی که این تلاش جمهوری اسلامی ونهادهای ارتجاعی آن علیه سندیکای شرکت واحد را نمیبینند، سوراخ دعا را گم کرده اند و به نام "اهمیت مجمع عمومی" عملا به یک طرح فریبکارانه علیه کارگران شرکت واحد، رای مثبت میدهند. دو قطب مدافعین و مخالفین مجمع عمومی در شرکت واحد دروغین و ساختگی است. تلاش امروز جمهوری اسلامی در شرکت واحد نه در دفاع از تشکیل مجمع عمومی و نه دردفاع از حق و حقوق کارگران شرکت واحد است. این تلاشی برای کنار گذاشتن و انحلال کامل سندیکای موجود زیر عنوان پر طمطراق "دفاع از تشکیل "مجمع عمومی" و تلاش عده ای برای مشروعیت و قانونی کردن این انحلال است.

بدون تردید سندیکای شرکت واحد مشکلات خود را دارد، اما کسانی که در این میان به بهانه اشکالات سندیکا به تحریک کارگران علیه رفقایشان دست میزنند، کسانی که فراموش میکنند، خانه کارگر و عوامل آنها، شورای اسلامی و کارفرما و حراست، طی این سالها در مقابل همه تلاشهای حق طلبانه کارگران شرکت واحد ایستاده اند، یا کلاه سرشان رفته یا ریگی در کفش دارند. فعالین کارگری در شرکت واحد تا کنون سنگین ترین هزینه را، زندان و ربوده شدن و تهدید و شکنجه و اخراج و...، در دفاع از فعالیت مستقل خود، در دفاع از ابتدایی ترین حقوق کارگران، پرداخت کرده اند. نباید آنها را در این روزها تنها گذاشت. باید متحدانه در مقابل تلاش نفاق افکنانه کنونی زیر نام تشکیل "مجمع عمومی" ایستاد و آنرا خنثی کرد. باید این تلاش متحد شروع دوره ای جدید برای رفع موانع کارگران این مرکز و به میدان آمدن قدرتمند تر کارگران برای تحمیل حقوق خود به کارفرما ، دولت وعمال خانه کارگر و... باشند.

  

١٨ آبان ١٣٩٧